Hop til indhold
Højesteret

Skydevåben på bopælen 
16-09-2011 

Sag 46/2011

Skydevåben på bopælen

Dom afsagt den 16. september 2011.

Rigsadvokaten
mod
T

Fængsel i 1 år for blandt andet besiddelse af skydevåben på bopælen, henført under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

T blev i landsretten idømt ubetinget fængsel i 1 år for overtrædelse af straffelovens § 192 a, ved under særlig skærpende omstændigheder at have opbevaret en pistol med ammunition og magasiner i et uaflåst skab på sin bopæl, hvor han boede sammen med andre. T havde endvidere overtrådt bekendtgørelse om euforiserende stoffer og lov om forbud mod visse dopingmidler.

Højesteret fandt, at landsretten ikke havde begået rettergangsfejl ved at tillade, at en ransagningsrapport blev læst op i landsretten, og at der ikke var grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling i landsretten.

Højesteret fandt, at besiddelsen af pistolen efter en samlet vurdering måtte anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at den ville blive brugt til fare for andre. Højesteret tiltrådte dermed, at forholdet var henført under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Højesteret lagde vægt på, at T var fundet skyldig i besiddelse af en funktionsduelig halvautomatisk pistol med to tilhørende magasiner, der hver var isat 7 skarpe patroner, at pistolen og magasinerne befandt sig i en pose i et skab på T’s værelse, at T ikke havde ønsket at forklare, hvordan han var kommet i besiddelse af pistolen, eller hvad formålet med at erhverve den var, at der på værelset blev fundet 6,1 gram kokain fordelt i 7 salgsposer, og at landsretten havde fundet det bevist, at T besad kokainen med henblik på videresalg.

Højesteret tiltrådte endvidere, at straffen var fastsat til fængsel i 1 år, og at der ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Højesteret stadfæstede derved landsrettens dom.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 16-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk