Hop til indhold
Højesteret

Skorstensfejer straffet for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen 
22-05-2017 

Sag 27/2017

Dom afsagt den 22. maj 2017


Anklagemyndigheden
mod
T


Skorstensfejermester straffet med bøde, idet to af hans ansatte havde renset skorstene uden sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning

To ansatte hos en skorstensfejermester havde renset skorstene, mens de stod på rygningen af et tag med en hældning på ca. 40 grader i en højde på henholdsvis ca. 6 og ca. 7,8 meter, uden at der var truffet foranstaltninger for at hindre nedstyrtning.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdstilsynets og Arbejdsmiljøklagenævnets vurdering af, at der i begge tilfælde var overhængende og betydelig fare for nedstyrtning. Da den dagældende branchevejledning for skorstensfejerarbejde ikke kunne føre til en anden vurdering, tiltrådte Højesteret, at der var sket overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Højesteret tiltrådte endvidere, at der ikke var grundlag for at fritage skorstensfejermesteren for det bødeansvar, der påhviler en arbejdsgiver efter arbejdsmiljøloven.

Højesteret fandt, at skorstensfejermesteren i det første forhold havde handlet i undskyldelig misforståelse af arbejdsmiljølovgivningen, og at bøden i dette forhold skulle bortfalde. Højesteret lagde vægt på, at der havde været en langvarig tradition for, at rensning af skorstene blev udført uden at følge de sikkerhedsforskrifter, som gjaldt for andre branchers arbejde på tage, og at den dagældende branchevejledning, som Arbejdstilsynet havde henvist til i det første påbud, indeholdt fotografier, der kunne give det indtryk, at denne arbejdsmetode fortsat kunne anvendes.

Skorstensfejermesteren blev herefter straffet med en bøde på 25.000 kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk