Hop til indhold
Højesteret

Skønsmæssige ansættelser af skattepligtig indkomst og momstilsvar ikke tilsidesat 
23-02-2011 

Domme afsagt den 23. februar 2011

Sag 51/2009
A
mod
Skatteministeriet

Sag 52/2009
B
mod
Skatteministeriet

Sag 53/2009 
C
mod
Skatteministeriet

Skønsmæssige ansættelser af skattepligtig indkomst og momstilsvar ikke tilsidesat.

A, B og C, der var brødre, havde – til dels sammen – drevet en række pizzariaer. I 1995 foretog politiet og ansatte i Told- og Skatteregion Odense ransagning på to af disse spisesteder og på to af brødrenes bopæl, hvor der blev beslaglagt forskelligt regnskabsmateriale. Told- og Skatteregion Odense traf herefter afgørelse om forhøjelse af A, B og C´s skattepligtige indkomst og momstilsvar.

A, B og C havde ikke bestridt, at skatte- og afgiftsmyndighederne var berettigede til at foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomst og afgiftstilsvar, idet virksomhedernes regnskabsmateriale var mangelfuld, men havde anført, at der ikke var grundlag for at forhøje skatte- og momsansættelserne som sket.

Skattemyndighederne havde anført, at det påhvilede A, B og C at godtgøre, at de skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimeligt eller hvilede på et fejlagtigt grundlag.

Højesteret fastslog, at A, B og C ikke havde godtgjort, at ansættelserne af deres skattepligtige indkomst og momstilsvar var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes afgørelser.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelser.  

Læs dommene her:

Dom i sag 51/2009

Dom i sag 52/2009

Dom i sag 53/2009

 

Til top Sidst opdateret: 23-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk