Hop til indhold
Højesteret

Skatteyder ej berettiget til fradrag 
26-08-2009 

Sag 218/2007

Dom afsagt den 26. august 2009.

A
mod
Skatteministeriet

Skatteyder ej berettiget til fradrag

A gjorde gældende, at han vedrørende indkomståret 1999 var berettiget til fradrag for 1) køb af hårde hvidevarer til en af A’s udlejningsejendomme, 2) udskiftning af vinduer med punkterede ruder i en anden af A’s udlejningsejendomme og 3) sagsomkostninger i forbindelse med en ekspropriationssag vedrørende A’s frugtplantage (jf. U2000.577H), samt 4) berettiget til at få godskrevet en særlig skattegodtgørelse, hvilket dog først var gjort gældende for Skatteankenævnet.

Landsretten tiltrådte skattemyndighedernes afgørelse om, at A vedrørende indkøbet af hårde hvidevarer kunne få godkendt et beregnet afskrivningsbeløb, men ikke et fradrag, idet der var tale om en særlig installation og derfor en forbedringsudgift og ikke en fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift, at A kunne få godkendt et fradrag på 6/30 af udgiften til udskiftning af vinduer (antal år A havde ejet ejendommen/trævinduers normale levetid), idet punkterede ruder – uanset det måtte have sammenhæng med en af A udført fejlbehandling – efter praksis anses for en følge af slid og ælde og ikke en pludselig opstået skade, og udgiften derfor skulle deles op i en fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift og en ikke-fradragsberettiget forbedringsdel, at A ikke kunne få godkendt et fradrag for sagsomkostningerne vedrørende ekspropriationssagen, fordi udgiften ikke efter statsskattelovens § 6, stk. 2, havde den nødvendige sammenhæng med indkomsterhvervelsen, og endelig at A ikke kunne få godskrevet en særlig skattegodtgørelse, når spørgsmålet ikke havde været prøvet ved ligningsmyndighederne.

Landsretten frifandt herefter Skatteministeriet i det hele.

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse i henhold til grundene, idet Højesteret dog afviste A’s påstand om at få godskrevet en særlig skattegodtgørelse.

Til top Sidst opdateret: 26-08-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk