Hop til indhold
Højesteret

Skatteretlig periodisering af aktieoverdragelse m.m. 
15-08-2011 

Sag 327/2009
Dom afsagt den 15. august 2011.


KW-Tempo ApS
mod
Skatteministeriet 

Ændret skatteansættelse var rettidig efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, og aktier var overdraget på tidspunktet for indgåelse af en optionsaftale  

Tempo ApS (senere KW-Tempo ApS (Tempo)) indgik i juni og juli 2000 en optionsaftale med DoubleClick Scandinavia AB. Optionsaftalen indeholdt både en købsoption og en salgsoption, sådan at DoubleClick Scandinavia ifølge købsoptionen havde ret til at købe Tempos aktier i DoubleClick Danmark A/S, og sådan at Tempo ifølge salgsoptionen i en efterfølgende periode, hvis købsoptionen ikke var blevet udnyttet, kunne kræve at sælge aktierne til Double-Click Scandinavia. Købsretten blev udnyttet af DoubleClick Scandinavia den 22. december 2001.

Mellem Tempo og Skattemyndighederne opstod der herefter tvist om, hvornår aktieoverdragelsen fandt sted; ved optionsaftalens indgåelse i år 2000 (der som følge af selskabets regnskabsår fra 1. maj til 30. april tidsmæssigt skulle henføres til indkomståret for 2001) eller først ved optionens udnyttelse i 2001 (indkomståret for 2002), hvilket var afgørende for, om Tempo havde ejet aktierne i mindre eller mindst 3 år, og dermed om Tempo var indkomstskattepligtig af avancen i henhold til den dagældende bestemmelse i aktieavancebeskatningsloven. Under retssagen var der endvidere tvist om, hvorvidt Tempos skatteansættelse for 2001 kunne ændres efter udløbet af den ordinære frist herfor i skatteforvaltningsloven. 

Højesteret fandt, at det på tidspunktet for optionsaftalens indgåelse var usandsynligt, at ingen af parterne ville udnytte en af optionerne, således at DoubleClick Scandinavia ville eller skulle købe aktierne, og at det herefter var berettiget, at skattemyndighederne havde lagt til grund, at aktierne blev afstået på tidspunktet for indgåelsen af optionsaftalen.  

For så vidt angår det skatteprocessuelle spørgsmål tiltrådte Højesteret, at ændringen af skattean­sættelsen for indkomståret 2001 var blevet varslet rettidigt, idet ændringen måtte anses for en direkte følge af en af Landsskatteretten afsagt kendelse om skatteansættelsen for indkomståret 2000. 

Landsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 15-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk