Hop til indhold
Højesteret

Skattemyndigheds afgørelse var ikke ugyldig 
11-05-2010 

Sag 139/2007
 

Dom afsagt den 11. maj 2010.

 

A ved B
mod
Skatteministeriet

 

Skattemyndigheds afgørelse var ikke ugyldig

B og hans ægtefælle drev en række forskellige virksomheder i personligt regi og i selskabsform. Aktiviteterne i disse virksomheder var bl.a. drift af hoteller og restaurationer, import og salg af vin, import og salg af diverse brugskunst og udlejning af fast ejendom. Disse aktiviteter blev drevet under SE-nummeret for A, som ligeledes forestod bogføringen for samtlige ægteparrets virksomheder og selskaber. Skatteregionen traf afgørelse om, at A skulle betale ca. 9,7 mio. kr. i manglende afgifter for 1996-99, idet virksomheden havde opkrævet og afregnet for lidt salgsmoms. Afgørelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten, som dog ikke tog stilling til den beløbsmæssige opgørelse af regionens krav.

A ved B indbragte herefter afgørelsen for domstolene. For Højesteret anførte virksomheden navnlig, at afgørelsen var ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl, idet virksomheden bl.a. var givet en for kort høringsfrist. Det blev herudover anført bl.a., at der ikke var opkrævet og afregnet for lidt salgsmoms, og at B alene hæftede for de momskrav, der vedrørte hans personligt drevne virksomheder. Regionens krav vedrørende 1996 var desuden forældet.

Højesteret frifandt skattemyndighederne og udtalte bl.a., at afgørelsen ikke var ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl. Det blev tiltrådt, at A ved B var anset som afgiftspligtig, og at skattemyndighederne derfor med rette havde kunnet rejse krav over for B. Kravet på forhøjelse af momstilsvaret for 1996 var ikke forældet. Endelig havde B ikke krav på at kunne berigtige urigtigt faktureret moms, bl.a. fordi det ikke var godtgjort, at han havde været i god tro med hensyn til de skete fakturering.

Landsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk