Hop til indhold
Højesteret

Skattemyndighedernes afgørelse, hvorefter pengeoverførsler var indkomst omfattet af statsskattelovens § 4, ikke tilsidesat 
07-03-2011 

Sag 50/2009

Dom afsagt den 7. marts 2011.

A
mod
Skatteministeriet

Skattemyndighedernes afgørelse, hvorefter pengeoverførsler var indkomst omfattet af statsskattelovens § 4, ikke tilsidesat

Den udenlandske statsborger A, der er uddannet arkitekt, blev i august 2001 fuldt skattepligtig i Danmark. A selvangav ikke nogen personlig indkomst for indkomståret 2001, men angav et underskud på selvstændig virksomhed på i alt 21.141 kr. Heller ikke As ægtefælle havde selvangivet nogen indkomst for skatteåret 2001. SKAT gennemgik derfor As bankkonto, og konstaterede 5 udenlandske indbetalinger på i alt 391.255 kr. A forklarede hertil, at han havde lånt 130.000 D-mark af sin far, der er bosiddende i udlandet, og fremlagde til støtte herfor bl.a. et håndskrevet lånedokument på tysk, hvoraf det fremgik, at han havde lånt 130.000 D-mark af sin far. SKAT forhøjede herefter As personlige indkomst for 2001 med 391.255 kr., jf. statsskattelovens § 4. A klagede over afgørelsen, først til skatteankenævnet, og siden til landsskatteretten, der begge gav SKAT medhold i indkomstforhøjelsen.

A anlagde herefter sag mod Skatteministeriet ved Vestre Landsret med påstand om, at landsretten skulle nedsætte indkomsten til 0 eller med et af retten fastsat beløb. Under sagen afgav A og faderen forklaringer. Landsretten frifandt Skatteministeriet under henvisning til, at det ikke var bevist, at der forelå et reelt gældsforhold. Særligt om lånedokumentet udtalte landsretten, at det var oprettet på sådanne særlige vilkår og under sådanne omstændigheder, at det ikke kunne anses som et bevis for et gældsforhold mellem A og faderen.

For Højesteret afgav faderen og As mor supplerende forklaringer.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom i henhold til grundene.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 07-03-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk