Hop til indhold
Højesteret

Skattefri aktieombytning 
17-03-2015 

Sag 110/2012
 

Dom afsagt den 17. marts 2015

 

A
mod
Skatteministeriet
og mod
C og D

 

Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning i forbindelse med generationsskifte var sket med rette, da generationsskiftet var gennemført i strid med selvfinansieringsforbud

A fik i 2004 tilladelse til at gennemføre en skattefri aktieombytning af sine aktier i S1 A/S med aktier i A’s holdingselskab S2 A/S. Aktieombytningen skete som led i et planlagt generationsskifte, der blev gennemført ved, at A’s søn B efter aktieombytningen gennem sit holdingselskab nytegnede yderligere aktiekapital i S1 A/S svarende til 49 % af den samlede aktiekapital. Betalingen for aktierne blev finansieret ved, at B’s holdingselskab via S2 A/S lånte tegningsbeløbet af S1 A/S. SKAT tilbagekaldte tilladelsen til aktieombytning i 2008, hvilket medførte, at A blev beskattet af avancen på ca. 35 mio. kr. ved afståelsen af sine aktier i S1 A/S til S2 A/S.

Højesteret fastslog, at finansieringen af B’s holdingselskabs aktieteg­ning var sket i strid med selvfinansieringsforbuddet i den dagældende aktieselskabslovs § 115, stk. 2.

Højesteret fastslog endvidere, at etablering af en holdingselskabsstruktur som led i forberedelsen af et generationsskifte som udgangspunkt udgør en forretningsmæssig begrundelse, der opfylder betingelserne for, at der kan gives tilladelse til skattefri aktieombytning, men at skattefriheden ikke kunne opnås ved en konstruktion, hvor der som led i det planlagte generationsskifte skete en aktietegning, der var finansieret i strid med en central, ufravigelig og strafbelagt selskabsretlig lovbestemmelse om forbud mod selvfinan­siering. En sådan konstruktion må anses for at have som sit hoved­formål eller som et af sine hovedformål at unddrage kapitalgevinstbeskatning. Da A havde medvirket til, at finansieringen skete med lån fra S1, og ikke havde underrettet SKAT herom, havde SKAT været berettiget til at tilbagekalde tilladelsen.

Højesteret fastslog, at A’s revisor C og dennes selskab D var erstatningsansvarlige for det tab, som A havde lidt som følge af tilbagekaldelsen af tilladelsen. Erstatningen blev efter en samlet vurdering fastsat skønsmæssigt til 5 mio. kr.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk