Hop til indhold
Højesteret

Skatte- og momspligt af lejeindtægt 
02-11-2011 

Sag 499/2007 og sag 500/2007
 

Dom afsagt den 2. november 2011

 

John Aage Wester
mod
Skatteministeriet

 

John Aage Wester indgik i 1993 med ejeren af en ejendom en aftale om facadeudlejning med henblik på opsætning af reklameskilte. Han gjorde over for skattemyndighederne gældende, at brugsretten til facadearealet efterfølgende var overgået til selskabet, og at han derfor ikke var skattepligtig i forhold til lejeindtægterne. Skattemyndighederne lagde heroverfor til grund, at det var John Aage Wester personlig og ikke selskabet, der havde drevet udlejningsvirksom­heden, og at han derfor var skattepligtig af lejeindtægterne.

 Højesteret bemærkede bl.a., at alle indtægter og udgifter vedrørende facadeudlejningen blev betalt til, henholdsvis fra, John Aage Westers personlige bankkonti, og fandt det udokumente­ret, at brugsretten skulle være overgået til selskabet. Udlejningsvirksomheden måtte herefter anses som drevet personlig af John Aage Wester, som derfor var rette indkomstmodtager af lejeindtægterne. Højesteret fastslog endvidere, at der var tale om udlejning af reklameplads, der ikke er fritaget for moms.

 Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen499-07.pdf

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk