Hop til indhold
Højesteret

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger 
18-01-2018 

Sag 174/2017 og 176/2017
 

Kendelse afsagt den 17. januar 2018

 

Zahle Malek
mod
René Vinderslev, Karsten Michael Kirkegaard og Almera ApS

 

Afgørelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres

Sagen angik, om en sagsøger i sager om erstatning skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger, som han måtte blive pålagt i sagerne. Byret og landsret havde tidligere under sagen truffet afgørelse om, at sagsøgeren ikke skulle stille sikkerhed, da han på dette tidspunkt havde bopæl i Danmark. Da sagsøgeren udrejste af Danmark, anmodede de sagsøgte på ny om, at sagsøgeren blev pålagt at stille sikkerhed.

Højesteret bemærkede, at en afgørelse om sikkerhedsstillelse angår de processuelle rammer, hvorunder sagen skal behandles, og at der således er mulighed for at omgøre en tidligere truffet afgørelse, når der foreligger nye oplysninger, og når retten i øvrigt finder det hensigtsmæssigt.

Højesteret fandt, at en anmodning om sikkerhedsstillelse kan fremsættes på et se­nere tidspunkt end nævnt i retsplejeloven, hvis anmodningen om sikkerhedsstillelse er fremsat uden ufornødent ophold, efter at sagsøgte er kommet til kundskab om sagsøgerens nye bopæl.

Højesteret fandt endvidere, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at han på nuværende tidspunkt havde bopæl i Det Europæiske Øko­nomiske Samarbejdsområde eller et land, hvor en sagsøger, der har bopæl eller hjemsted i Danmark, er fritaget for at stille sikkerhed for sagsomkostninger og hjemviste herefter sagen til byretten med henblik på fastsættelse af sikkerheden.

Landsretten var nået til i det væsentlige samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk