Hop til indhold
Højesteret

Søgnehelligdagsbetaling var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 
06-12-2010 

Sag 321/2009

Dom afsagt den 6. december 2010.

Dansk Industri s.m.f. Erik Maibom A/S
mod
Malerforbundet i Danmark s.m.f. René Bøgh Andersen

Søgnehelligdagsbetaling var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2

René Bøgh Andersen (RBA) indgik i januar 2003 en uddannelsesaftale med Erik Maibom A/S, hvorefter RBA skulle påbegynde en uddannelse som vognmaler. Efter endt uddannelse blev han ansat i virksomheden. Sagen for Højesteret drejede sig om, hvorvidt et af RBA fremsat krav om søgnehelligdagsbetaling i medfør af § 14, stk. 16, i overenskomsten mellem Foreningen af Auto- og Industrilakerere og Malerforbundet i Danmark 2004 (FAI-overenskomsten) var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Malerforbundet i Danmark s.m.f. RBA havde anført, at søgnehelligdagsbetaling var omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Dansk Industri havde derimod anført, at erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, alene omfattede den betaling, som var fastlagt i den relevante overenskomsts regler om mindstelønssatser, hvilket ikke omfattede søgnehelligdagsbetaling.

Højesteret gav Malerforbundet i Danmark s.m.f. RBA medhold.

Højesteret udtalte, at anvendelsen af ordet ”løn” i sætnin­gen ”skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst” i erhvervsud­dannelseslovens § 55, stk. 2, talte for, at be­stemmelsen kunne omfatte andre elementer end grundløn­nens beløb.

Sammenhængen med § 56, stk. 1, om ”ansæt­telses- og arbejdsvilkår mv.” gjorde det heller ikke nærlig­gende at antage, at bestemmelsen i § 55, stk. 2, kun angik grundlønnens beløb, men talte tværtimod for, at begre­bet ”løn” i § 55, stk. 2, også omfattede andre lønele­menter og lønvilkår.

Denne forståelse blev støt­tet af bestem­melsernes forarbejder, hvorefter aflønning ikke var reguleret af § 56. Søgnehellig­dagsbetaling i form af en ordning med sæd­vanlig periodisk løn uanset søgnehelligdage ville være omfattet af § 55, stk. 2, og reale grunde talte for, at en ordning med løntillæg eller op­sparing skulle behandles på samme måde.

I erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 3, og i forarbej­derne til loven anvendes udtrykket ”mindstelønnen”. Dette udtryk måtte forstås som en reference til bestemmelsen i stk. 2, om, hvad lønnen ”mindst [skulle] udgøre”, og kunne ikke forstås som en henvisning til det tekniske grundlønsbegreb ”mindsteløn”, der var anvendt i nogle overenskomster. An­vendelsen af udtryk­ket var derfor uden betydning for for­tolkningen.

Højesteret fandt herefter, at betalingen efter FAI-over­enskomstens § 14, stk. 16, om søgne­helligdagspenge var omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Sø- og Handelsretten var kommet til det samme resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 09-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk