Hop til indhold
Højesteret

Selskab var klageberettiget efter vejloven, men havde ikke forkøbsret til areal 
29-08-2016 

Sag 218/2015
 

Dom afsagt den 29. august 2016

 

 

Custom House ApS
mod
Vejdirektoratet

 

Custom House ApS var klageberettiget i en sag om forkøbsret til et nedlagt vejareal, men havde ikke forkøbsret til arealet

Custom House ApS er ejer af en bygning beliggende på et vejareal, som selskabet har brugsret til i henhold til en aftale med Københavns Kommune. I 2013 meddelte kommunen Custom House, at kommunen havde besluttet at nedlægge vejarealet, og at selskabet ikke havde forkøbsret i medfør af den dagældende vejlovs § 91, stk. 1, om forkøbsret for ”ejere af tilgrænsende ejendomme”. Custom House klagede over afgørelsen til Vejdirektoratet, som afviste klagen med henvisning til, at selskabet ikke var ejer af en ejendom, som grænser til det nedlagte vejareal, og at selskabet derfor ikke var klageberettiget efter loven.

Højesteret fastslog, at Custom House var adressat for kommunens afgørelse om nægtelse af forkøbsret til arealet, og at Custom House allerede derfor havde en væsentlig, individuel interesse i sagen. Vejdirektoratet havde derfor med urette fastslået, at Custom House ikke var klageberettiget.

Højesteret fastslog endvidere, at Vejdirektoratet med sin afgørelse reelt have truffet en materiel afgørelse om Custom Houses retsstilling efter vejlovens § 91, stk. 1, der kunne prøves af Højesteret. Af de grunde, der var anført af landsretten, var Højesteret enig i Vejdirektoratets fortolkning af vejlovens § 91, stk. 1, hvorefter selskabets ejerskab af bygningen ikke kunne anses for omfattet af bestemmelsen om forkøbsret. 

Højesteret frifandt herefter Vejdirektoratet. Landsretten havde hjemvist sagen til realitetsbehandling i Vejdirektoratet.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk