Hop til indhold
Højesteret

Selskabsskattelovens § 11: Tynd kapitalisering 
21-12-2010 

sag 98/2009

Dom afsagt den 21. december 2010.

Energylog Investments Ltd.
mod
Skatteministeriet

Selskabsskattelovens § 11: Tynd kapitalisering

I 1997 blev i selskabsskattelovens § 11 indsat et værn imod, at herværende datterselskaber af udenlandske koncerner opnår et uforholdsmæssige rentefradrag i Danmark som følge af, at selskabet er finansieret således, at der et misforhold mellem gæld og egenkapital (tynd kapitalisering). Af bestemmelsen fremgår bl.a., at forholdet mellem gæld og egenkapital ikke må overstige 4:1, og at egenkapitalen skal opgøres ”ved indkomstårets udløb som værdien af aktiver opgjort til handelsværdi med fradrag af gæld…”   

Den norske shippingvirksomhed, Odfjell ASA og Ceres Hellenic Shipping Enterprices (Ceres) besluttede i 2000 en delvis sammenlægning af deres aktivitet ved skibstransport af kemikalier. Sammenlægningen blev bl.a. gennemført ved, at Ceres-koncernen via sit danske datterselskab, Chemlog ApS, tegnede aktier i Odfjell, svarende til 18,4 % af den samlede aktiekapital. Aktierne blev tegnet til kurs NOK 208, men kursen på den norske børs på købstidspunktet var ca. 110 og ved udgangen af 2000 var 135. Skattemyndighederne lagde ved opgørelsen af egenkapitalen i det danske anpartsselskab børskursen på 135 til grund. Selskabets egenkapital var herefter negativ, og selskabet adgang til fradrag for renter af gæld i selskabets blev herefter afskåret.

For Højesteret gjorde Chemlog gældende, at der ved ordet ”handelsværdi” i selskabsskattelovens § 11 skal forstås markedsværdi, og at den noterede børskurs kun er et udgangspunkt i forhold til fastsættelsen af denne markedsværdi. Chemlog henviste endvidere til, at det af en syns- og skønserklæring indhentet i forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen fremgik, at markedsværdien af Odfjell-aktierne svarede til købesummen.

Højesteret fandt bl.a., at da de omhandlede aktier er børsnoterede, må aktiernes børskurs i overensstemmelse med fast praksis lægges til grund, medmindre der i sagen er oplyst særlige omstændigheder, som kan udgøre tilstrækkelig begrundelse for, at værdiansættelsen skal ske på andet grundlag. På baggrund af bevisførelsen i sagen, herunder de faktuelle oplysninger, som var fremkommet i forbindelse med det gennemførte syn og skøn, var der ikke grundlag for at fravige børskursen som handelsværdi.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 21-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk