Hop til indhold
Højesteret

Selskab ikke skattepligtig efter statsskattelovens § 4 eller dagældende aktieavancelov 
06-02-2012 

Sag 130/2010

Dom afsagt den 6. februar 2012.

C. C. Holding A/S
mod
Skatteministeriet

Selskab ikke skattepligtig efter statsskattelovens § 4 eller dagældende aktieavancelov. Genopretning af tab lidt ved bedrageri.

I 1997 erhvervede C.C. Holding, der var et helejet datterselskab af Fonden af 1. december 1997, hele anpartskapitalen i CyberCity ApS. I 1998 blev CyberCitys kapital forhøjet derved, at Fonden tegnede kapitalforhøjelsen og samme dag solgte 2/3 af anparterne i CyberCity videre til et hollandsk selskab. Salget skete som følge af et bedragerisk forhold begået af direktøren i CyberCity til underpris, hvorved C.C. Holding og Fonden blev påført et tab. Som led i en forligsmæssig løsning købte C.C. Holding i 2000 det hollandske selskab, hvis eneste aktiv var anparterne i CyberCity, og blev derved direkte og indirekte på ny ejer af hele anpartskapitalen i CyberCity. Købet skete til en pris, der lå væsentligt under markedsværdien.

Skatteministeriet nedlagde på denne baggrund påstand om, at holdingselskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 skulle forhøjes, subsidiært at selskabet var skattepligtigt efter den dagældende aktieavancebeskatningslov.

Højesteret fandt, at købet i 2000 havde karakter af en delvis genopretning af det tab, som var lidt ved bedrageriet, hvorfor der ikke forelå en formuefordel, der var skattepligtig efter statsskattelovens § 4. At de strafbare dispositioner ikke blev tilsidesat civilretligt, og at den delvise genopretning af skaden ikke skete ved tilbageførelse af selve anparterne i CyberCity, men ved overdragelse af aktierne i det hollandske selskab, kunne under de foreliggende omstændigheder ikke begrunde, at holdingselskabet var skattepligtigt efter § 2, stk. 1, i den dagældende aktieavancebeskatningslov.

Højesteret frifandt på denne baggrund holdingselskabet (dissens). Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 06-02-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk