Hop til indhold
Højesteret

Samfundstjeneste i sag om brandstiftelse 
30-05-2016 

Sag 263/2015
 

Dom afsagt den 30. maj 2016


Anklagemyndigheden
mod
T1
og
T2


Straffastsættelse og valget mellem samfundstjeneste og ubetinget straf i en sag om brandstiftelse efter straffelovens § 181, stk. 1

Landsretten havde fundet begge de tiltalte skyldige i brandstiftelse og tyveri, og havde udmålt en straf på et år og to måneders fængsel for T1, der også var fundet skyldig i overtrædelse af færdselsloven og lov om euforiserende stoffer, og en straf på et års fængsel for T2. For begge de tiltalte var fuldbyrdelsen af et år af straffen gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. For Højesteret angik sagen, om der skulle udmåles længere straffe, og om straffen skulle være ubetinget.

Højesteret stadfæstede fængselsstraffenes længde.

Ved en lovændring i 2015 er reglerne om samfundstjeneste revideret med henblik på en øget anvendelse af samfundstjeneste som alternativ til ubetinget fængsel.

Højesteret udtalte, at brandstiftelse efter straffelovens § 181, stk. 1, kan om­fatte forhold af meget forskellig karakter og grovhed, og at det ikke generelt kan sidestilles med de lovovertrædelser, hvor udgangspunktet efter forarbejderne til lovændringen i 2015 er ubetinget fængsel. Højesteret udtalte videre, at det derfor afhænger af de konkrete omstændigheder, herunder brandstiftelsens grovhed og tiltaltes personlige forhold, om straf­fen skal være ubetinget, helt eller delvis betinget med vilkår om samfundstjeneste, eller om straffen i særlige tilfælde skal være betinget uden vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten havde fundet det bevist, at de tiltalte om efter middagen var gået ind i forurettedes lejlighed, selv om han ikke var hjemme, og havde taget hans hund og hans computer, og at de senere samme aften var vendt tilbage og havde påsat brand, hvorved lejligheden udbrændte. Det kunne ikke lægges til grund, at der objektivt havde været fare for menneskeliv, eller at brandstiftelsen var planlagt. Det var heller ikke oplyst, hvor stort et beløb der var sket skader for.

De tiltalte var ikke tidligere straffet for ligeartet kriminalitet i forhold til brandstiftelsen, og begge de tiltalte have gode personlige forhold. Begge de tiltalte havde siden brandstiftelsen fået fast arbejde, og T1 var efter de foreliggende oplysnin­ger kommet ud af et mangeårigt misbrug af alkohol og narkotika.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering af kriminalitetens grovhed og de tiltaltes person­lige forhold, at der var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste i det omfang, som landsretten havde bestemt.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.


 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk