Hop til indhold
Højesteret

Salg af termokander i strid med god markedsføringsskik 
12-10-2011 

Sag 168/2008

Dom afsagt den 12. oktober 2011.

Gorm Lokdam (tidl. Royal Classic)
mod
Alfi Zitzmann GmbH Isoliergefässe und Metallwaren

Salg af termokander i strid med god markedsføringsskik

Siden henholdsvis 1918, 1930, 1984 og 1992 havde firmaet Alfi Zitzmann (Alfi) produceret og mar­kedsført termokander af typen Juwel, Opal, Juwel Tee og Smaragd. I 2005 blev Alfi opmærk­som på, at Gorm Lokdam, tidl. Royal Classic ved Gorm Lokdam, importerede og solgte termo­kander med produktnumrene 5090, 5091, 5092, 5093 og 5094, og at en termokande med produktnummer 5095 havde opnået de­signret. Med henvis­ning til, at termokanderne nr. 5090-5095 fremtrådte som efterligninger af de nævnte Alfi-termokander, gjorde Alfi gældende, at salget var i strid med ophavs­retsloven og markedsførings­loven, og Alfi gjorde endvidere gældende, at designregi­streringen af termokande nr. 5095 var ugyl­dig.  

Højesteret fandt det efter skønsmandens udtalelser utvivlsomt, at Alfi-kanderne havde et så­dant særpræg, at de var beskyttede mod efterligning efter markedsføringslovens § 1, og at termokanderne nr. 5090, 5091, 5092, 5093 og 5094 var forvekslelige med Alfi-kanderne, idet kanderne 5090, 5091 og 5092 på det nærmeste var slaviske efterligninger af Alfi-kanderne Juwel og Juwel Tee, mens kanderne 5093 og 5094 måtte betegnes som en meget nærgående efterligning af navnlig Alfi-kanden Smaragd. Ligheden mellem termokanderne var af en så­dan karakter, at det var ubetænkeligt at lægge til grund, at den var bevidst og tilstræbt. Høje­steret fandt det også ubetænkeligt at lægge til grund, at Gorm Lokdam ved købet var bekendt med Alfi-kanderne og med, at der var tale om en efterligning af disse. Gorm Lokdam havde derfor på ansvarspådragende måde overtrådt markedsføringslovens § 1 ved importen og salget af de omhandlede termokander.

Højesteret fastsatte skønsmæssigt erstatning for afsætningstab og markedsforstyrrelse til henholdsvis 100.000 kr. og 50.000 kr., således at den samlede erstatning udgjorde 150.000 kr.

Under henvisning til at den tilkendte erstatning for afsætningstab måtte antages at overstige, hvad Alfi ville kunne have krævet som mindsteerstatning efter ophavsretslovens § 83 i form af et rimeligt vederlag, og at der herefter ikke efter denne bestemmelse ville være krav på er­statning i form af et rimeligt vederlag ved siden af erstatningen for afsætningstab, fandt Høje­steret det ufornødent at tage stilling til spørgs­målet om overtrædelse af ophavsretsloven.

Højesteret fandt endvidere, at designregistreringen var ugyldig.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom med den ændring, at erstatnings­beløbet forhøjedes til 150.000 kr.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 12-10-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk