Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger i straffesag 
26-02-2019 

Sag 101/2018
 

Kendelse afsagt den 22. februar 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
X-Bank
og
T

 

De domfældte, en bank og dennes finanschef, var pligtige at erstatte udgifter til forsvarere, jf. rets­­ple­je­lovens § 1008

X-Bank og T, der var finanschef i banken, var i landsretten frifundet for med­­­virken til kursmani­pu­­la­tion, men dømt for overtrædelse af en underretnings­pligt. De tiltalte blev idømt bøder på henholdsvis 25.000 kr. og 10.000 kr. Begge de til­tal­te hav­de i det he­le nægtet sig skyldig. X-Bank var ved landsret­tens dom på­lagt at betale sags­om­kostnin­ger på godt 136.000 kr. for sa­­­gens for­nyede be­handling ved lands­ret­ten, efter at sagen var blevet hjem­vist af Højesteret, og T var pålagt at be­tale i alt godt 326.000 kr. for sagens be­­handling ved by­ret­ten og dens fornyede be­hand­ling ved landsretten. Sags­om­kostnin­ger­ne udgjordes af udgifter til de be­ski­k­kede for­sva­rere.

Højesteret fandt, at de omhandlede udgifter til forsvarerbistand måtte antages at have været nødvendi­ge og derfor som udgangspunkt kunne kræves erstattet af X-Bank og T, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1. De to tiltalepunkter både mod X-Bank og T angik i det væsentlige samme faktiske begivenhedsfor­løb, og bestemmelsens stk. 2 kunne derfor ikke føre til, at de fritoges for pligten til at be­tale omkost­ninger for byretten og for landsrettens for­nyede be­handling. Efter sagens karakter og om­stæn­digheder var der hel­ler ikke grundlag for at be­grænse om­kost­­nings­­­­ansvaret efter reglen i stk. 4, 2. pkt. Der var ikke grundlag for at antage, at omkostningsansvaret ellers ville komme til at stå i åbenbart misforhold til X-Bank og T’s skyld og vilkår.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens afgørelse om sagsomkostninger.

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk