Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger i hævet ankesag 
16-11-2015 

Sag 61/2015
 

Kendelse afsagt den 13. november 2015  

 

Ankestyrelsen
mod
FOA - Fag og Arbejde som mandatar for A

 

Forhøjelse af tilkendte sagsomkostninger

En ankesag for landsretten med en sagsværdi på ca. 850.000 kr. blev hævet af appellanten, efter at sagens forberedelse var afsluttet, men inden hoved­forhandlingen var berammet. Landsretten tilkendte i den anledning indstævnte 15.000 kr. i sagsomkostninger.  

Højesteret udtalte, at der ved vurderingen af, i hvilket omfang indstævntes advokat havde udført det arbejde, som en sag med gennemført hovedforhandling ville have medført, måtte lægges vægt på, at forberedel­sen var afsluttet, men at den alene havde omfattet skriftveksling, for indstævntes vedkommende bestående i svarskrift og duplik. Det måtte også tillægges vægt, at hovedforhandlingen ikke var berammet, og at indstævntes advokat ikke havde haft arbejde med gennemgang af ekstrakt samt udarbejdelse af materialesamling og sammenfattende processkrift. Advokaten havde heller ikke skullet gennemføre selve hovedforhandlingen, herunder forberede sit indlæg hertil. Der måtte derfor ske en fravigelse af det udgangspunkt på 2/3 proceduresalær, der ifølge Højesterets kendelse af 10. januar 2006 (U 2006.1094) gælder ved ophævelse af en anke kort før hovedforhandlingen.

Højesteret fastsatte herefter sagsomkostningerne for landsretten til 30.000 kr.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk