Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger 
07-02-2017 

Sag 241/2016
 

Dom afsagt den 7. februar 2017

 

Sag 241/2016

 

A ApS
mod
D under konkurs
og
E

 

Fastsættelse af sagsomkostninger i sag om store økonomiske værdier

Sagen angik omkostningsfastsættelse for landsretten i to sambehandlede sager, der havde tilknytning til en tredje sambehandlet sag. Sagerne angik bl.a., om nogle salgsoptioner, som D under konkurs havde påtaget sig før konkursen, var ugyldige, og erstatningskrav som følge heraf.

Landsretten havde pålagt D under konkurs at betale 2.875.000 kr. i sagsomkostninger til A ApS.

Højesteret fastslog, at der ved fastsættelsen af sagens økonomiske værdi skulle tages udgangspunkt i konkursboets påstand, som var på 75 mio. kr., og at sagsomkostningerne til dækning af udgifter til advokatbistand i en sag om en så stor værdi måtte fastsættes skønsmæssigt efter en vurdering af, hvad der kan anses for rimeligt bl.a. under hensyn til sagens karakter og omfang.  

Vedrørende et spørgsmål om adcitation udtalte Højesteret, at udgangspunktet i tilfælde, hvor en part frifindes efter at have adciteret en tredjemand med påstand om friholdelse, er, at parten selv må bære de omkostninger, som vedkommende pålægges at betale til adciterede. Der var ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, og Højesteret stadfæstede derfor landsrettens afgørelse herom.

Højesteret tiltrådte, at landsretten i forholdet mellem A ApS og E havde ophævet sagsomkostningerne.

 Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk