Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger 
02-07-2015 

Sag 176/2014
 

Dom afsagt den 2. juli 2015.


Dan Balskilde Laursen
mod
Horsens Kommune


Sagsomkostninger ophævet i sag vedrørende lejeniveau

Parternes tvist vedrørte fastsættelse af lejeniveauet for et lejemål, for hvilket den årlige husleje var aftalt til 46.800 kr.

Horsens Kommune indbragte spørgsmålet for huslejenævnet, som traf afgørelse om nedsættelse af lejen til 37.800 kr., som nævnet fandt svarede til det lejedes værdi.

Dan Balskilde Laursen indbragte sagen for boligretten med påstand om, at Horsens Kommune skulle anerkende, at den årlige husleje udgjorde 46.800 kr. Horsens Kommune påstod frifindelse. Boligretten fastslog, at det lejedes værdi svarede til en årlig husleje på 42.000 kr., men fandt ikke, at den aftalte husleje på 46.800 kr. væsentligt oversteg denne leje, hvorfor der ikke var grundlag for lejenedsættelse.

Horsens Kommune ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af en årlig leje på 42.000 kr. Dan Balskilde Laursen påstod stadfæstelse. Kort forinden hovedforhandlingen frafaldt Horsens Kommune sin principale påstand, og parternes tvist vedrørte herefter alene spørgsmålet om, hvorvidt den aftalte leje var væsentligt højere end det lejedes værdi. Landsretten fastslog, at den aftalte leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og frifandt Horsens Kommune mod anerkendelse af, at den årlige leje udgjorde 42.000 kr. Landsretten pålagde Dan Balskilde Laursen at betale sagsomkostninger for boligret og landsret.

Sagen vedrørte for Højesteret alene fastsættelse af sagens omkostninger.

Højesteret fastslog, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part for boligretten eller landsretten. Højesteret lagde herved vægt på sagens forløb, parternes påstande for boligretten og landsretten og sagens endelige udfald med en årlig husleje på 42.000 kr. Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger for Højesteret til den anden part.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen 

  Læs landsrettens dom

 Læs byrettens dom

 

 

Til top Sidst opdateret: 02-07-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk