Hop til indhold
Højesteret

Sag om kursmanipulation hjemvist 
24-08-2016 

Sag 221/2015
 

 

 

Dom afsagt den 24. august 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T1-T4

 

Landsrettens dom i sag om kursmanipulation ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling

T1 – T4 blev i landsretten frifundet for overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation i den dagældende værdipapirhandelslov. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at afgivelsen af to købs­ordrer havde været egnet til at påvirke kursen på en obligation i en retning, der afveg fra dens ”værdi i markedet” som udtrykt i lovens § 38, stk. 1.

For Højesteret var spørgsmålet, om landsrettens dom skulle ophæves, og sagen hjem­vises, fordi landsretten ved vurderingen af, om de to købsordrer afveg fra obligationens ”værdi i markedet”, havde anvendt § 38, stk. 1, urigtigt.

Højesteret fastslog, at udtrykket ”værdi i markedet” i § 38, stk. 1 – også når det gælder illikvide værdipapirer – må forstås som den senest noterede børskurs, hvor kursen er resultat af en handel mellem uafhængige parter med modsatrettede interesser. Børskursen må dog fraviges, hvis den ikke kan anses for et retvisende udtryk for værdipapi­rets værdi i markedet. Det vil efter omstændighederne kunne være tilfældet, hvis der efter den senest note­rede børskurs er indtrådt generelle ændringer i markedet, f.eks. rente­ændringer, eller hvis ud­stederen af værdipapiret i en selskabsmeddelelse eller på lignende måde har givet oplysnin­ger, der har betydning for værdien af papiret. Den kurs, som er an­givet f.eks. i en salgsordre, men som ikke fører til en handel, viser derimod ikke i sig selv, at den senest noterede børs­kurs ikke kan anses for retvisende.

Landsretten havde ikke anvendt den senest noterede børskurs ved vurderingen af obligationens værdi i markedet, da købsordrerne blev afgivet. Landsretten havde dermed lagt en forkert forståelse af udtryk­ket ”værdi i markedet” til grund. Højesteret ophævede derfor landsrettens dom, og sagen blev hjemvist til fornyet behandling ved landsretten.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk