Hop til indhold
Højesteret

Sag om fortolkning af overenskomst afvist fra de almindelige domstole 
23-08-2011 

Sag 224/2010

Dom afsagt den 23. august 2011.

A
mod
Rederiforeningen af 2010 som mandatar for E A/S

Sag om fortolkning af overenskomst afvist fra de almindelige domstole

A, som var rederiansat sømand hos E A/S, blev afskediget som følge af sygdom og modtog af E A/S sygehyre i en periode på 2 måneder. A anlagde sag mod E A/S ved Sø- og Handelsretten med krav om hyre i yderligere 4 måneder. Under behandlingen af sagen fremkom en erklæring fra A's faglige organisation om, at organisationen ikke ville forfølge sagen. På baggrund af denne erklæring anså Sø- og Handelsretten sig herefter kompetent til at behandle sagen og afsagde dom.

Dommen blev anket til Højesteret, som udskilte spørgsmålet om domstolenes kompetence til særskilt afgørelse.

Højesteret fandt, at A's krav byggede på anbringender om fortolkning af en overenskomsts regler. Højesteret udtalte, at sager om fortolkning af overenskomsten ikke kunne anlægges ved de almindelige domstole, men i stedet skal indbringes for faglig voldgift, medmindre det godtgøres, at den faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling, jf. bestemmelser i overenskomsten samt reglerne i arbejdsretslovens § 21, nr. 1, og § 22, stk. 1.

Videre udtalte Højesteret, at det ikke kan antages, at det i tilfælde, hvor den faglige organisation er indstillet på at forfølge et eventuelt krav, har været tilsigtet, at give frit valg mellem det fagretlige system og domstolene. Efter formuleringen af erklæringen fra den faglige organisation, som ansås kun at være afgivet for at undgå, at Sø- og Handelsretten afviste sagen, og det forhold, at organisationen betalte for A's sagsførelse for domstolene, fandt Højesteret det ikke godtgjort, at organisationen ikke vil forfølge A's krav.

Højesteret ophævede derfor Sø- og Handelsrettens dom og afviste sagen fra de almindelige domstole.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 26-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk