Hop til indhold
Højesteret

Sag om erhvervsevnetab hjemvist til Ankestyrelsen 
18-11-2009 

Sag 440/2007
 

Dom afsagt den 18. november 2009

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

Ankestyrelsen havde fastsat erhvervsevnetab på mangelfuldt grundlag, hvorfor sagen blev hjemvist

A pådrog sig en arbejdsskade i 1999. I årene efter skaden var A i arbejde og oppebar i en periode højere indkomst end i året før skaden. Arbejdsskadestyrelsen traf i 2005 afgørelse om, at A som følge af skaden havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne, der blev fastsat til 35 %. Afgørelsen blev efter et samlet skøn stadfæstet af Ankestyrelsen, der ved vurderingen af, hvad A ville have tjent, hvis skaden ikke var indtrådt, lagde vægt på A’s indtægtsforhold i tiden forud for skaden. Ankestyrelsen lagde desuden til grund, at A ikke havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt.

A mente, at erhvervsevnetabsprocenten var sat for lavt, og anførte navnlig, at Ankestyrelsen ved vurderingen af, hvad han ville have tjent, hvis skaden ikke var indtrådt, burde have inddraget oplysninger om hans indtægt efter 1999.

Højesteret hjemviste sagen til Ankestyrelsen til fornyet behandling med henblik på fastsættelse af A’s erhvervsevnetab, idet Ankestyrelsen havde truffet afgørelse på et mangelfuldt grundlag. Højesteret udtalte bl.a., at Ankestyrelsen også burde have taget hensyn til de foreliggende oplysninger om A’s erhvervs- og indtægtsforhold i tiden efter skadens indtræden for at kunne opstille en prognose for, hvad han ville have tjent, hvis skaden ikke var indtrådt. Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var grundlag for at fastslå, at A på grund af manglende revalidering havde tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk