Hop til indhold
Højesteret

Sagkyndig udtalelse i sag om foranstaltningsændring 
08-09-2014 

Sag 65/2014
 

Kendelse afsagt den 4. september 2014

 

Anklagemyndigheden
mod
D

Foranstaltningsdømt havde ikke krav på indhentning af udtalelse fra sagkyndig uden for institutionen

Domfældte, D, var i 2009 dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Efter anmodning fra D blev spørgsmålet om ændring af foranstaltningen indbragt for retten flere gange, senest i december 2012. Anklagemyndigheden tilvejebragte til brug for rettens behandling af sagen en udtalelse fra en overlæge, der var tilknyttet den institution, hvor D var anbragt. D anmodede om, at der blev indhentet en udtalelse fra en sagkyndig, der ikke var tilknyttet denne institution, hvilket anklagemyndigheden nægtede.

Højesteret udtalte bl.a., at det var i overensstemmelse med lovens forarbejder og praksis, at anklagemyndigheden havde indhentet en udtalelse fra den institution, hvor D var anbragt. Der forelå ikke oplysninger, som gav anledning til tvivl om overlægens eller institutionens fuldstændige upartiskhed i sagen.

Sagen kan, hvis retten finder behov herfor, forelægges Retslægerådet. Denne ordning er i overensstemmelse med de krav, der følger af artikel 5 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk