Hop til indhold
Højesteret

Sag hjemvist til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
13-06-2017 

Sag 180/2016
 

Dom afsagt den 13. juni 2017

 

HKKF som mandatar for A
mod
Ankestyrelsen

 

Sag om anerkendelse af en psykisk lidelse som en erhvervssygdom blev hjemvist til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdoms­udvalget

Ankestyrelsen havde afgjort, at A havde en tilpasningsreaktion, men vurderede, at der ikke var tale om en erhvervssygdom. Ankestyrelsen havde vurderet, at der var årsagssammenhæng mellem A’s tilpasningsreaktion og det arbejde, hun havde udført, men at hendes psykiske ge­ner var af forbigående karakter, og at hendes arbejde ikke havde været af en særlig art. Anke­styrelsen havde ikke fundet grundlag for at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Sagen for Højesteret angik, om A’s psykiske lidelse skulle anerkendes som en erhvervssyg­dom i henhold til arbejdsskadesikringslovens 7, stk. 1, nr. 2, 2. led, eller om sagen eventuelt skulle hjemvises til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på forelæggelse for Er­hvervssygdomsudvalget, jf. lovens § 7, stk. 3.

Højesteret lagde efter de lægelige oplysninger til grund, at A’s psykiske lidelse endnu ikke var ophørt, og at den i øvrigt også var behandlingskrævende i perioden før Ankestyrelsens afgø­relse af 4. oktober 2013. A havde inden sin sygemelding i juni 2011 i en længere periode væ­ret udsat for en arbejdsmæssig belastning med merarbejde af betydeligt omfang. Højesteret vurderede, at de arbejdsmæssige belastninger måtte anses at høre til arbejdets særlige art efter arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led. Ankestyrelsen havde i en ny afgørelse fra maj 2017 besluttet at anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at forelægge sygdom­men for Erhvervssygdomsudvalget for så vidt angår A’s psykiske lidelse efter sommeren 2013, som Retslægerådet i en ny udtalelse fra april 2017 havde diagnosticeret som anden be­lastningsreaktion. På baggrund af Retslægerådets svar var det Højesterets opfattelse, at der også var mulighed for, at A’s psykiske lidelse forud for sommeren 2013 ville kunne anerken­des som en arbejdsskade efter § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led, hvorfor sagen burde have været forelagt for Erhvervssygdomsudvalget, inden Ankestyrelsen traf afgørelse i oktober 2013. Højesteret besluttede herefter at hjemvise sagen med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsud­valget.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

  

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk