Hop til indhold
Højesteret

Sælger havde ikke handlet groft uagtsomt ved salget af en fast ejendom 
30-08-2010 

Sag 359/2008
 

Dom afsagt den 30. august 2010.

 

Anna-Grete Kastbjerg og
Leif Kastbjerg
mod
Thisted Forsikring g/s

 

I forbindelse med et ejendomssalg, der var omfattet af reglerne i lov om forbruger­beskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., kunne mangler ved bygningerne ikke gøres gældende over for sælgerne, idet de ikke havde handlet svigagtigt eller groft uagt­somt, jf. lovens § 2, stk. 5, 2. pkt.

Køberne af en fast ejendom konstaterede efter overtagelsen i december 2004, at ejendommen havde vandskader og svampeangreb på grund af vandindtrængen. Salget var omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., idet der bl.a. var udarbejdet tilstandsrapport. Køberne havde endvidere tegnet ejerskifteforsikring og anmeldte skaderne til ejerskifteforsikringsselskabet, som senere indgik forlig med den bygningssagkyndiges an­svarsforsikringsselskab, Thisted Forsikring g/s, om betaling af erstatning.

Thisted Forsikring g/s anlagde efterfølgende sag mod sælgerne af ejendommen med påstand om, at sælgerne skulle betale erstatning. Selskabet gjorde navnlig gældende, at sælgerne, der havde boet i ejendommen i 12½ år, måtte eller burde have været bekendt med vandindtræn­gen i ejendommens tagkonstruktion, at de undlod at oplyse den bygningssagkyndige herom i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten, og at de derved havde handlet groft uagt­somt. Thisted Forsikring g/s fik medhold ved byret og landsret, idet sælgerne i forholdet mel­lem dem og den bygningssagkyndige skulle betale 2/3 af erstatningen.

Højesteret udtalte, at hensigten med reglerne om modtagelse af tilstandsrapport og oplysning om ejerskifte­forsikring er at etablere en retstilstand, hvorefter køberen af en fast ejendom (el­ler andre der måtte være indtrådt i dennes krav) kun undtagelsesvis vil have anledning til at fremsætte et krav mod sæl­geren begrundet i en bygnings fysiske tilstand. Efter forarbejderne skal der meget til, for at en uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som svigagtig eller groft uagtsom (og der­med ansvarspådragende), når ejendommen er gennemgået af en bygningssagkyndig. I den konkrete sag fandt Højesteret det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at sælgerne havde haft en sådan viden om vandindtrængen og svampeskader m.v., at de måtte anses for at have handlet svigagtigt eller groft uagtsomt som anført i § 2, stk. 5, 2. pkt., i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Højesteret frifandt derfor sælgerne og ændrede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk