Hop til indhold
Højesteret

Søgsmål angående opholdstilladelse skulle ikke tillægges opsættende virkning 
02-12-2015 

Sag 219/2015
 

Kendelse afsagt den 2. december 2015

 
A
mod
Udlændingenævnet

 

En marokkansk statsborgers søgsmål mod Udlændingenævnet skulle ikke tillægges opsættende virkning

A, der var mor til en fireårig datter, der boede hos sin far i Danmark, havde på baggrund af datteren ansøgt om familiesammenføring, men havde fået afslag herpå ved samtlige administrative myndigheder. Afslaget var begrundet i udlændingelovens § 9c, stk. 1.

Udlændingenævnets afgørelse blev indbragt for domstolene og henvist til landsretten som første instans, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1. A anmodede om, at Udlændingenævnets afgørelse blev tillagt opsættende virkning under sagens behandling ved landsretten.

A var marokkansk statsborger, og A havde ikke opholdstilladelse i Danmark. Faderen til datteren var ligeledes marokkansk statsborger og havde opnået opholdstilladelse i Danmark. A og faderen til datteren havde indgået ægteskab i Spanien i 2008, og A havde opnået opholdstilladelse i Spanien. Parret havde opholdt sig i Danmark siden 2010, og datteren var født i februar 2011. Parret blev separeret i 2013 og skilt i 2014.

A var blevet dømt for bortførsel af datteren. A havde som følge heraf mistet forældremyndigheden over datteren, og A havde ret til overvåget samvær med datteren i 1½ time hver 14. dag.

Højesteret fandt under disse omstændigheder, at den interesse, som A havde i at kunne blive i landet frem til landsrettens dom i sagen, ikke kunne opveje Udlændingenævnets klare interesse i, at udsendelsen af A ikke skulle udsættes yderligere, jf. herved også Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til familieliv.

Højesteret fandt derfor, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for undtagelsesvis at tillægge sagsanlægget opsættende virkning.

Landsrettens kendelse stadfæstedes derved.

 

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret: 03-12-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk