Hop til indhold
Højesteret

Ret til pension 
27-01-2015 

Sag 156/2013
 

Dom afsagt den 27. januar 2015

 

A
mod
Udenrigsministeriet

 

Medarbejder ved den danske ambassade i Oslo havde ikke ret til pension svarende til norsk folkepension

A var i perioden 1. januar 1965 - 1. juli 2007 ansat ved den danske ambassade i Oslo, i starten som vagtmester og fra 1972 som kancellist (handelsmedarbejder). A var under sin ansættelse hverken tilmeldt folkeregisteret i Norge eller Danmark, og ambassaden betalte ikke bidrag for A til den norske folkepensionsordning (folketrygdeordning).

Spørgsmålet i sagen var, om A efter ansættelsens ophør havde ret til pension svarende til norsk folkepension.

Højesteret fastslog, at Udenrigsministeriet ikke i kraft af ansættelsesaftalerne med A havde været forpligtet til at betale bidrag for A til den norske folkepensionsordning eller anden pensionsordning eller til selv at udbetale en pension til A. Højesteret lagde endvidere til grund, at A var klar over dette.

Vilkåret om, at A ikke som led i ansættelsesforholdet havde ret til pension, var en del af en ordning, som A selv i mange år har ønsket opretholdt, da ordningen indebar en række særlige fordele for ham, herunder en i det væsentlige arbejdsgiverbetalt bolig og skattefrihed i såvel Danmark som Norge. Ordningen gav A gunstige opsparingsmuligheder, ligesom han bevarede ret til folkepension i Danmark. Der var ikke grundlag for at antage, at A samlet set blev stillet økonomisk ringere ved at være omfattet af den aftalte ordning, end han ville have været, hvis han i stedet for disse fordele havde været omfattet af den norske folkepensionsordning eller en anden aftalt pensionsordning.

En række internationale konventioner m.v., som var påberåbt i sagen, kunne heller ikke føre til, at A skulle have medhold.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk