Hop til indhold
Højesteret

Ret til indtræden i sag anlagt inden konkurs 
01-06-2016 

Sag 347/2011
 

Kendelse afsagt den 1. juni 2016

 

A under konkurs
A Holding A/S under konkurs
A Ejendomme A/S under konkurs
A A/S under konkurs
mod
Sydbank A/S

 

En skyldner havde ret til at indtræde i og videreføre en erstatningssag, han sammen med sine helejede selskaber havde anlagt, inden han og selskaberne gik konkurs

Den 1. maj 2009 anlagde A og hans selskaber erstatningssag mod Sydbank for mangelfuld investeringsrådgivning i 2007-2008. Ved dom af 28. november 2011 frifandt landsretten Sydbank, der samtidig fik delvist medhold i en række selvstændige betalingspåstande. A og selskaberne ankede dommen til Højesteret, men blev under ankesagens forberedelse erklæret konkurs på baggrund af landsrettens dom.

Sagen angik, om A kunne indtræde i og videreføre erstatningssagen mod Sydbank for sine selskabers konkursboer og for sit personlige konkursbo i medfør af konkurslovens § 137, § 138 eller på andet grundlag. Der var også spørgsmål om betydningen af et forligstilbud fremsat af Sydbank og accepteret af ad hoc-kurator på vegne af As personlige konkursbo.   

Højesteret fastslog, at A havde en sådan retlig interesse i erstatningssagen mellem selskabernes konkursboer og Sydbank, at han kunne indtræde i og videreføre sagen på disse konkursboers vegne. Højesteret lagde bl.a. vægt på, at hvis landsrettens dom stod ved magt, ville A hæfte personligt for de beløb, han på grundlag af selvskyldnerkaution var dømt til at betale in solidum med sine selskaber. Hvis Højesteret derimod gav medhold i de påstande, A og selskaberne havde nedlagt i ankesagen, vil konkursboerne kunne sluttes som solvente. Der forelå heller ikke oplysninger om, at et forligstilbud, Sydbank havde fremsat, og ad hoc-kurator havde accepteret på vegne af As personlige konkursbo, ville indebære for­dele for selskabernes konkursboer, eller at der i øvrigt ville være risiko for tab for konkursboerne, hvis A indtrådte i retssagen og videreførte den.

Forliget mellem Sydbank og ad hoc-kurator var betinget af, at Højesteret traf afgørelse om, at A ikke kunne indtræde i og videreføre erstatningssagen for sine selskaber. Da betingelsen ikke var opfyldt, var forliget allerede af den grund ikke til hinder for, at A videreførte erstatningssagen for sit personlige konkursbo, jf. konkurslovens § 138.  

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk