Hop til indhold
Højesteret

Retshåndhævelsesarrest kunne anvendes under anke af dom for hæleri 
07-10-2016 

Sag 152/2016
 

Kendelse afsagt den 7. oktober 2016.


Anklagemyndigheden
mod
T


En tiltalt, der var idømt 6 års fængsel for hæleri, skulle være varetægtsfængslet under landsrettens behandling af ankesagen.

T blev ved byretten fundet skyldig i bl.a. hæleri af særlig grov beskaf­fen­hed. Forholdet var over flere år begået af T i forening med sin far og i forbindelse med udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed. Sagen drejede sig om ca. 184 mio. kr. T blev idømt fængsel i 6 år. T ankede dommen til landsretten, som i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, bestemte, at T skulle være varetægtsfængslet frem til dom.  

Højesteret bemærkede, at varetægtsfængsling efter den nævnte bestemmelse ikke er begrænset til bestemte kriminalitetsformer men forudsætter, at der foreligger forhold, som ved endelig dom må forventes at udløse en straf på mindst 1 års ubetinget fængsel. Der må herudover foretages en konkret vurdering af, om hensynet til retshåndhævelsen efter forholdets grovhed skønnes at kræve, at sigtede ikke er på fri fod. Ved denne konkrete vurdering kan kriminalitetens art spille en rolle, og der må i almindelighed kræves mere til at begrunde fængsling i sager om økonomisk kriminalitet end i sager om personfarlig kriminalitet.

T havde været frihedsberøvet siden den 17. november 2014, og hovedforhandlingen i landsretten påbegyndes den 10. januar 2017. Højesteret fandt, henset til at forholdet var begået af flere i forening, under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed samt vedrørte ca. 184 mio. kr., at T skulle forblive varetægtsfængslet.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse om fortsat varetægtsfængsling.


 Læs hele kendelsen 


 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk