Hop til indhold
Højesteret

Renteswapaftaler 
07-05-2012 

Sag 186/2010
 

Dom afsagt den 7. maj 2012

Rolf Barfoed A/S
mod
Skatteministeriet

Ikke dispensation fra lagerprincippet på renteswapaftaler

Efter kursgevinstloven kan skatteministeren i ganske særlige tilfælde tillade, at gevinst og tab medregnes efter realisationsprincippet. Det er dog en betingelse for denne dispensation, at den enkelte kontrakt indgås som led i virksomhedens primære drift for at sikre leverancer til eller fra virksomheden, og at beskatning efter lagerprincippet vil være til væsentlig økonomisk ulempe for virksomheden.

Et selskab fik ikke medhold i, at gevinster og tab på renteswapaftaler, som selskabet havde indgået til sikring af datterselskabers renteudgifter på lån til finansiering af udlejningsejendomme, kunne medregnes efter realisationsprincippet.

Højesteret tiltrådte, at selskabets ansøgning om dispensation var afslået, da renteswapaftalerne ikke kunne karakteriseres som kontrakter indgået som led i virksomhedens primære drift. Det var desuden ikke godtgjort, at en skattebetaling efter lagerprincippet var til væsentlig økonomisk ulempe for selskabet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 07-05-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk