Hop til indhold
Højesteret

Regreskrav vedrørende udbetalte sygedagpenge var ikke forældet 
23-01-2018 

Sag 93/2017
 

Dom afsagt den 23. januar 2018

 

Tryg Forsikring A/S
mod
Vordingborg Kommune

 

Der var ikke indtrådt forældelse af en kommunes regreskrav vedrørende udbetalte sygedagpenge

En person kom i oktober 2010 til skade ved fald ned ad en trappe i en udlejningsejendom. Skadelidte fremsatte krav over for udlejeren, som anmeldte forholdet til sit ansvarsforsikringsselskab. En kommune, der havde udbetalt sygedagpenge til skadelidte, fremsatte regreskrav over for forsikringsselskabet. Sagen angik, om regreskravet var forældet. 

Højesteret fastslog, at reglen i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, om afbrydelse af forældelse ved en anmeldelse til et ansvarsforsikringsselskab ikke kunne udstrækkes til også at omfatte en situation som den foreliggende, hvor forsikringsselskabet ikke i kraft af lovgivningen hæfter umiddelbart over for skadelidte. Som følge heraf havde kommunen ikke ved fremsættelsen af regreskravet over for forsikringsselskabet afbrudt forældelsen af regreskravet efter denne bestemmelse.         

Højesteret fandt, at der inden forældelsesfristens udløb var indledt forhandlinger om regreskravet, og at forældelsesfristen som følge heraf var blevet udskudt. Højesteret henviste til, at de drøftelser, der havde været mellem kommunen og forsikringsselskabet måtte ses som ét samlet forhandlingsforløb, der blev påbegyndt i sommeren 2013 – og inden udløbet af forældelsesfristen i januar 2014 – og som blev videreført i foråret 2014, efter at sagen mellem skadelidte og skadevolder var forligt. Kommunens regreskrav var som følge heraf ikke forældet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk