Hop til indhold
Højesteret

Regres for sygedagpenge 
12-11-2013 

Sag 352/2012
 

Dom afsagt den 12. november 2013

 

Tryg Forsikring A/S
mod
Vejen Kommune

 

En kommune havde regresret over for et forsikringsselskab for hele det dagpengebeløb, kommunen havde udbetalt til en skadelidt, der forud for skaden var ansat i fleksjob

En mand var i 2005 involveret i en trafikulykke og kunne som følge heraf ikke fortsætte i sit job. Forud for ulykken havde han været ansat i et fleksjob hos en privat arbejdsgiver, hvor han kun arbejdede ca. halv tid – men modtog løn som en fuldtidsansat. Kommunen gav et løntilskud på 2/3 til arbejdsgiveren. Efter ulykken og frem til det tidspunkt, hvor skadelidte overgik til førtidspension, modtog han sygedagpenge fra kommunen. Sagen drejede sig om, i hvilket omfang en kommune kan gøre et regreskrav for udbetalte sygedagpenge gældende over for skadevolderens forsikringsselskab.

Højesteret var enig med landsretten i, at kommunen havde fuld regresret for de udbetalte sygedagpenge.

Højesteret lagde til grund, at en kommune efter den dagældende bestemmelse i sygedagpengelovens § 39, stk. 2, kan gøre et regreskrav gældende mod en erstatningsansvarlig skadevolder for udbetalte dagpenge, og at kommunens krav er afledet af skadelidtes krav. Spørgsmålet var herefter, hvilket krav på tabt arbejdsfortjeneste, skadelidte kunne have gjort gældende over for skadevolderen.

Højesteret fandt, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er erstatning for et midlertidigt indtægtstab, og at en skadelidt har krav på erstatning for det fulde tab af arbejdsindtægt som følge af uarbejdsdygtighed i en vis periode. Ved ulykken blev skadelidte ude af stand til at passe sit arbejde, og hans umiddelbare indtægtstab svarede derfor til den løn, han hidtil havde fået. Selv om kommunens løntilskud har karakter af en social ydelse, fandt Højesteret det mest nærliggende fuldt ud at anse tabet af den hidtidige løn som tab af arbejdsindtægt forvoldt ved færdselsuheldet. Da skadelidte havde krav på erstatning af den hidtidige fuldtidsløn, og kommunen havde udbetalt sygedagpenge modsvarende denne med et mindre beløb, fulgte det af den dagældende sygedagpengeloves § 39, stk. 2, at kommunen kunne kræve hele det udbetalte dagpengebeløb refunderet af forsikringsselskabet.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk