Hop til indhold
Højesteret

Refusion af efterløn 
05-05-2014 

Sag 200/2012
 

Dom afsagt den 5. maj 2014.

 

 

AK-Samvirke som mandatar for
Akademikernes Arbejdsløshedskasse
Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse
Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse
mod
Beskæftigelsesministeriet

 

A-kasser havde ret til refusion for efterbetaling af efterløn til medlemmer

En række a-kasser havde ved udbetalingen af efterløn til deres medlemmer foretaget fradrag i efterlønnen for udbetalte feriepenge, selv om det på baggrund af en ændring af ferieloven i visse situationer var muligt at opnå dobbeltforsørgelse på det pågældende tidspunkt. Flere år senere traf bl.a. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørelse om, at der var begået sagsbehandlingsfejl hos a-kasserne, der som følge heraf efterbetalte efterlønnen til medlemmerne og anmodede om refusion for efterbetalingen af staten. Beskæftigelsesministeriet nægtede at yde refusion med henvisning til, at a-kasserne havde begået fejl i sagsbehandlingen.

Højesteret udtalte, at a-kassernes fejl bestod i, at de havde administreret samspillet mellem efterløn og feriegodtgørelse således, at der ikke kunne opnås dobbeltforsørgelse, hvilket var anført i forarbejderne til ferieloven. Der måtte ved bedømmelsen af a-kassernes fejl lægges vægt på, at Beskæftigelsesministeriet ved ikrafttræden af ændringen af ferieloven var opmærksom på muligheden for dobbeltforsørgelse, at ministeriet på daværende tidspunkt ikke fandt behov for at løse problemet ved en ændring af de administrative regler på efterlønsområdet, og at ministeriet trods udsagnet om dobbeltforsørgelse i forarbejderne til ændringen af ferieloven undlod at gøre a-kasserne opmærksom på ministeriets opfattelse af retsstillingen.

Højesteret fandt, at a-kasserne ved denne administration ikke havde begået en fejl af en sådan karakter, som efter lovgrundlaget kunne begrunde, at deres ret til refusion af de pågældende ydelser skulle bortfalde.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk