Hop til indhold
Højesteret

Ransagning og beslaglæggelse 
02-11-2012 

Sag 139/2012
Kendelse afsagt den 31. oktober 2012.

Anklagemyndigheden
mod
T

Ransagning og beslaglæggelse kunne foretages, selv om der ikke på det formodede gerningstidspunkt var udtrykkelig strafhjemmel

En virksomhed var mistænkt for at have foretaget pengeoverførsler til Iran i strid med reglerne i en forordning, der var udstedt i medfør af EUF-traktatens artikel 215.

Da de påståede pengeoverførsler fandt sted, var der efter straffelovens § 110 c, stk. 3, hjem­me­l til at straffe overtrædelse af bestemmelser i forordninger udstedt i medfør af EF-trakta­tens artikel 60 og 301. Straffelovens § 110 c, stk. 3, er senere udvidet til at omfatte over­trædelse af bestemmelser i forord­ninger udstedt i medfør af EUF-traktatens artikel 215. I og med at straf­felovens § 110 c, stk. 3, ikke med ikrafttrædelsen af det nye traktatgrundlag blev tilpasset det­te, var der i en periode ikke nogen udtrykkelig hjemmel til at straffe overtrædelse af forord­nin­ger udstedt i medfør af EUF-traktatens artikel 215.

Højesteret udtalte, at straffelovens § 110 c, stk. 3, måtte forstås således, at hjemmelen til at straffe overtrædelse af bestemmelser i forordninger udstedt i medfør af EF-traktatens artikel 60 og 301 omfatter overtrædelse af bestemmelser i forordninger udstedt i medfør af EUF-traktatens artikel 215, som også kunne være udstedt i medfør af EF-traktatens artikel 60 og 301. De grunde, der ligger bag kriminaliseringen af overtrædelse af de pågæl­dende forordninger, gør sig gældende på helt samme måde og med helt samme styrke uanset flytningen af bestemmelserne i traktatgrundlaget i forbindelse med en række andre ændringer i dette. Der er ikke i så henseende ved videreførelsen af EF-traktatens artikel 60 og 301 i EUF-traktatens artikel 215 sket nogen realitetsændring.  Det ville være ren formalisme ikke at anse overtrædelse af bestemmelser i forordninger udstedt efter den nye artikel 215 for strafbare ganske som overtrædelse af bestemmelser i forordninger udstedt efter de tidligere artikler 60 og 301. Højesteret fandt derfor, at overførsel af pengebeløb i strid med den omhandlede forordning vil kunne straffes efter straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. straffelovens § 1.

Da virksomheden herefter med rimelig grund var mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 110 c, stk. 3, kunne der foretages ransagning og beslaglæggelse hos denne.

Landsretten og byretten var nået til modsatte resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 02-11-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk