Hop til indhold
Højesteret

Røntgenundersøgelse var af afgørende betydning for efterforskningen 
21-10-2016 

Sag 140/2016
 

Kendelse afsagt den 21. oktober 2016


Anklagemyndigheden
mod
T


Legemsindgreb i form af røntgenundersøgelse af en person, der var sigtet for at have indsmuglet hash fra Danmark til Grønland, var af afgørende betydning for efterforskningen, jf. den grønlandske retsplejelovs § 403, stk. 1, nr. 2.

Ved ankomst til Grønland blev T anholdt og sigtet sammen med to andre for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. T nægtede sig skyldig. En af de medsigtede forklarede, at de tre sammen havde slugt og indsmuglet hash til Grønland. T nægtede at medvirke til legemsindgreb i form af en røntgenundersøgelse. Anklagemyndigheden indbragte spørgsmålet herom for kredsretten, som afviste begæringen. Anklagemyndigheden kærede beslutningen, og i forbindelse med behandlingen af kæremålet fik Grønlands Landsret den følgende dag oplyst, at T var begyndt at udskille hash. Landsretten traf herefter beslutning om at tillade røntgenundersøgelse af T og bemærkede i den forbindelse, at undersøgelsen var et sådant mindre indgribende skridt, at det efter omstændighederne burde tillades. Ved den efterfølgende røntgenundersøgelse blev det konstateret, at T havde fremmedlegemer i maven i form af ”aflange klumper”, og senere blev hashen fra Ts afføring kontrolvejet til 78 gram.  

Højesteret bemærkede, at forarbejderne til § 403 i den grønlandske retsplejelov fastslår, at bestemmelsen svarer til § 792 a, stk. 2, i den danske retsplejelov. Ifølge forarbejderne til denne bestemmelse indebærer kravet om, at indgrebet må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen, at legemsundersøgelse kun må anvendes i tilfælde, hvor andre efterforskningsskridt ikke kan benyttes eller vil være uforholdsmæssigt besværlige. Henset til sagens oplysninger lagde Højesteret til grund, at det var usikkert, hvor stor en mængde hash de tre sigtede havde forsøgt at indsmugle, og hvor stor en mængde heraf T havde indtaget. Højesteret udtalte, at en konstatering af, om T havde slugt yderligere stof uden en røntgenundersøgelse ville forudsætte en fortsat overvågning af T under fortsat frihedsberøvelse. Højesteret fastslog, at en røntgenundersøgelse af T under disse omstændigheder måtte anses for at være et indgreb, der var af afgørende betydning for efterforskningen, jf. den grønlandske retsplejelovs § 403, stk. 1, nr. 2. En røntgenundersøgelse og krænkelsen og ubehaget herved kunne ikke efter formålet og lovovertrædelsens karakter og grovhed anses for et uforholdsmæssigt indgreb, jf. den grønlandske retsplejelovs § 406.

Højesteret stadfæstede herefter Grønlands Landsrets beslutning.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk