Hop til indhold
Højesteret

Psykisk arbejdsskade 
13-01-2015 

Sag 98/2013
 

Dom afsagt den 13. januar 2015

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

En pædagogs psykiske symptomer, der var opstået i forlængelse af arbejdsgiverens håndtering af en række klager om grænseoverskridende adfærd, var ikke en erhvervssygdom

I forbindelse med A’s ansættelse som pædagog i en skolefritidsordning blev der over en periode på 1 år og 5 måneder indgivet tre forældreklager om, at A havde udvist grænseoverskridende adfærd over for børnene. Efter den første klage pålagde arbejdsgiveren A restriktioner i forhold til A’s fysiske kontakt med børnene. Efter den anden klage blev det meddelt A, at han ikke længere skulle arbejde med børn og unge mellem 0 og 18 år, at man ville søge at finde et andet arbejde til A i kommunen, og at A selv skulle være aktivt jobsøgende. Efter tredje episode blev A hjemsendt som sygemeldt, og han fratrådte efterfølgende sin stilling.

Spørgsmålet var, om As psykiske symptomer, der var opstået i forbindelse med forløbet, kunne anses som en erhvervssygdom.

Højesterets flertal lagde på baggrund af A’s egen forklaring til grund, at det ikke var forældreklagerne i sig selv, der havde belastet ham, men de restriktioner, som arbejdsgiveren iværksatte i anledning af klagerne. Flertallet fastslog, at en arbejdsgiver i kraft af ledelsesretten har adgang til at iværksætte passende tiltag for at undgå klager, og at den psykiske belastning, som sådanne ledelsesmæssige tiltag måtte påføre medarbejderen, i almindelighed ikke kan anses som et udslag af ”arbejdets særlige art”, jf. dagældende arbejdsskadeforsikringslovs § 10, stk. 1, nr. 2, 2. led.

Da A ikke havde godtgjort, at de iværksatte restriktioner var mere vidtgående, end hvad omstændighederne tilsagde, kunne A’s psykiske symptomer ikke anses som en erhvervssygdom.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk