Hop til indhold
Højesteret

Præjudiciel forelæggelse 
25-04-2013 

Sag 118/2012
 

Kendelse afsagt torsdag den 25. april 2013


HSH Nordbank AG Copenhagen Branch
mod
Skatteministeriet

En dansk filial af en tysk bank afstod i 2003 i forbindelse med fusion unoterede aktier i et selskab efter 5 års ejertid. Fusionen medførte, at aktierne, der var anlægsaktier, skattemæssigt blev anset for solgt til den fortsættende bankfilial, HSH Nordbank AG Copenhagen Branch, i Danmark med et tab på ca. 128 mio. Skattemyndighederne nægtede HSH Nordbank AG Copenhagen Branch fradrag for tabet efter de dagældende regler i aktieavancebeskatningsloven.

Under sagens forberedelse for Højesteret anmodede banken om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen vedrørende den fri etableringsret i TEUF artikel 49 og artikel 54 i relation til de dagældende danske regler om, at faste driftssteders fortjeneste, tab og udbytte på anlægesaktier ikke var omfattet af dansk skattepligt.

Det var Højesterets foreløbige vurdering, at der ikke forelå tvivl om forståelsen af de påberåbte fællesskabsbestemmelser eller den påberåbte EU-praksis, der nødvendiggjorde en forelæggelse for EU-Domstolen. Højesteret tog derfor ikke anmodningen til følge.


  Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 25-04-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk