Hop til indhold
Højesteret

Prøveløsladelse 
25-04-2017 

Sag 294/2016, 295/2016 og 297/2016
 

Kendelser afsagt den 24. april 2017   

 

A
mod
Direktoratet for Kriminalforsorgen

B
mod
Direktoratet for Kriminalforsorgen

og

Direktoratet for Kriminalforsorgen
mod
C

Spørgsmål om de dømtes forhold gjorde prøveløsladelse utilrådelig

Ved vurderingen af, om der skal ske prøveløsladelse, skal det efter straffeloven bl.a. vurderes, om den dømtes forhold gør en prøveløsladelse utilrådelig.

Sagerne angik, om det efter A, B og C’s forhold måtte anses for utilrådeligt at prøveløslade dem, sådan som Direktoratet for Kriminalforsorgen havde truffet afgørelse om.

Det fremgår af Direktoratet for Kriminalforsorgens løsladelsesvejledning bl.a., at der ikke må foreligge en væsentlig risiko for recidiv til ikke-bagatelagtig kriminalitet, som ikke formodes at kunne begrænses ved tilsyn og eventuelle særvilkår. Det er endvidere anført, at der ikke er mulighed for at fastlægge, at visse momenter altid vil føre til, at prøveløsladelse enten meddeles eller nægtes.

Højesteret udtalte bl.a., at det ved vurderingen af, om en prøveløsladelse må anses for utilrådelig, ikke kan tillægges vægt i sig selv, at den dømte ikke før eller efter domfældelse har erkendt at være skyldig i den pådømte forbrydelse. Der skal således foretages en samlet konkret vurdering af spørgsmålet om utilrådelighed. Ved denne vurdering skal bl.a. indgå spørgsmål om risiko for recidiv, arten af den pådømte kriminalitet, om den dømte har været varetægtsfængslet under sagen, om den pågældende blev fængslet efter dom i første instans, samt bl.a. vilkår i forbindelse med udgang.

Ved den konkrete vurdering i de tre sager fandt Højesteret i sagerne med A og B, at det var utilrådeligt at prøveløslade disse, mens Højesteret kom til det modsatte resultat i sagen med C.

Højesteret kom herved til det samme resultat, som landsretten var kommet til i hver af de tre sager.

 Læs kendelsen i sag 294/2016

 Læs kendelsen i sag 295/2016

 Læs kendelsen i sag 297/2016

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk