Hop til indhold
Højesteret

Post Danmark havde ikke misbrugt sin dominerende stilling 
15-02-2013 

Sag 2/2008
 

Dom afsagt den 15. februar 2013

 

 

Post Danmark A/S
mod
Konkurrencerådet

 

Biintervenient til støtte for Konkurrencerådet: Forbruger-Kontakt a-s

 

Post Danmark havde ikke misbrugt sin dominerende stilling på markedet for distribution af adresse­løse for­sendelser

 

Den 29. september 2004 fastslog Konkurrencerådet, at Post Danmark havde misbrugt sin do­mi­nerende stilling på mar­kedet for adres­seløse for­sen­delser i Dan­mark ved i 2003 og 2004 at an­vende forskel­lige priser over for Post Danmarks egne kunder og Forbruger-Kontakt a-s’ tidligere kunder Coop, Spar og SuperBest.

 

Afgørelsen blev efterfølgende stadfæstet af Konkurrenceank­enæv­net og Østre Landsret.

 

Under sagens forberedelse for Højesteret blev der forelagt to præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen vedrørende for­tolkningen af EF-Traktatens artikel 82 (nu artikel 102 i TEUF) om misbrug af dominerende stilling.

 

I lyset af EU-Domstolens besvarelse af de stillede spørgsmål gjorde Konkurrencerådet ikke længere gældende, at Post Danmarks priser til Spar og SuperBest i sig selv udgjorde et misbrug af en dominerende stilling. Denne del af Konkurrencerådets afgørelse blev derfor ophævet.

 

I forhold til Post Danmarks priser til Coop fandt Højesteret, at Konkurrencerådets afgørelse ikke var baseret på en undersøgelse og vur­de­ring af spørgsmålet om ekskluderende mis­brug som sva­rede til, hvad der er på­kræ­vet ef­ter EU-Dom­stolens dom. Afgørelsen skulle derfor også ophæves for så vidt angik Coop, medmindre Kon­kurrencerådet, efter de kriterier, der frem­går af EU-dommen, havde godt­gjort, at afgørelsen allige­vel var rigtig. Disse kriterier indebar, at Post Danmarks prisad­færd over for Coop skulle have med­ført, at For­bru­ger-Kontakt sand­syn­ligvis ville blive eli­mi­neret fra markedet til skade for konkurrencen, såfremt Konkur­ren­ce­rådet ikke havde skre­det ind over for Post Danmark. Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at Kon­kur­ren­c­e­rå­det ik­ke havde godtgjort, at dette var tilfældet.

 

Konkurrencerådets afgørelse blev herefter ophævet, og Højesteret ændrede således Østre Landsrets dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk