Hop til indhold
Højesteret

Pligtig afgangsalder/forskelsbehandlingsloven 
27-08-2013 

Sag 183/2011
 

Dom afsagt den 27. august 2013.

FTF/Lederforeningen i TDC som mandatar for A
mod
DI som mandatar for TDC A/S

En bestemmelse i en kollektiv overenskomst om en pligtig afgangsalder på 67 år kunne opretholdes

Den kollektive overenskomst mellem Lederforeningen i TDC og TDC A/S indeholder en bestemmelse om, at den enkelte medarbejder, medmindre anden aftale træffes, fratræder uden opsigelse med udgangen af den måned, hvori medarbejderne fylder 67 år. A er omfattet af denne bestemmelse om pligtig afgangsalder.

Hovedspørgsmålet under sagen var, om bestemmelsen om pligtig afgangsalder er ugyldig i medfør af forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. § 5 a, stk. 1, eller aldersgrænsen kan opretholdes i medfør af lovens § 5 a, stk. 3.

Højesteret udtalte, at vilkåret om pligtig afgangsalder på 67 år må anses for at have som hovedformål at få en lavere gennemsnitsalder og dermed en mere hensigtsmæssig aldersfordeling samt i muligt omfang at opnå den nødvendige reduktion af arbejdsstyrken ved aldersbetinget afgang frem for afskedigelser.

Højesteret tiltrådte i over­ensstemmelse med EU-Domstolens forståelse af artikel 6, stk. 1, i EU-direktiv 2000/78/EF, at der er tale om et vilkår, der må anses for objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål. Endvidere tiltrådte Højesteret, at fastsættelsen af en afgangsalder på 67 år er anset for et hen­sigtsmæssigt og nødvendigt middel til at nå de omtalte formål. Højesteret fastslog herefter, at aldersgrænsen kan opretholdes i medfør af forskelsbehandlingslovens § 5 a, stk. 3.

A fik dermed ikke medhold i det rejste krav på godtgørelse og ventepenge, efter han fylder 67 år.

Landsretten var nået til det samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 28-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk