Hop til indhold
Højesteret

Perioden for tabt arbejdsfortjeneste ved revalidering 
17-11-2016 

Sag 29/2016
 

Dom afsagt den 17. november 2016

 

A
mod
Topdanmark Forsikring A/S

 

Tømrerelev, der blev bevilget revalidering til uddannelsen som bygningskonstruktør, var alene berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en periode svarende til en kortere uddannelse som bygningstekniker

A kom til skade ved et færdselsuheld og måtte efterfølgende opgive at arbejde som tømrer på grund af ryggener. Han blev af sin kommune bevilget revalidering til en 3½-årig uddannelse som bygningskonstruktør. A blev i overensstemmelse med revalideringsplanen uddannet som bygningskonstruktør i januar 2011, men kunne have afsluttet en uddannelse som bygningstekniker i maj 2009, hvis han havde valgt denne 2-årige uddannelse.  

Højesteret fastslog, at en kommunes afgørelse om revalidering ikke er bindende for skadevolder eller dennes forsikringsselskab ved vurderingen efter erstatningsansvarslovens § 2 af, hvornår skadelidte kan begynde at arbejde igen, men afgørelsen kan dog indgå som et element i denne vurdering. Højesteret bemærkede, at vurderingen må foretages efter forholdene på det tidspunkt, hvor A valgte den længere uddannelse som bygningskonstruktør frem for uddannelsen som bygningstekniker.

Højesteret tiltrådte, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at A også som nyuddannet bygningstekniker kunne have fået et fuldtidsarbejde, som han havde kunnet bestride trods sine ryggener, at lønnen som nyuddannet bygningstekniker i hvert fald var på niveau med den løn, som han kunne have fået som tømrer, og at han efter endt uddannelse som bygningstekniker havde kunnet begynde at arbejde igen i væsentligt samme omfang som forud for trafikulykken. Højesteret lagde endvidere til grund, at de nødvendige oplysninger også havde været tilgængelige på det tidspunkt, hvor han valgte uddannelse. Det forhold, at kommunen bevilgede ham revalidering til den længere uddannelse som bygningskonstruktør, kunne ikke føre til et andet resultat. A havde derfor kun krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til det tidspunkt, hvor han kunne have afsluttet uddannelsen som bygningstekniker.

Landsretten var kommet til det samme resultat.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk