Hop til indhold
Højesteret

Partsbetegnelse kunne ændres i 2. instans 
24-03-2011 

Sag 195/2008

Dom afsagt den 24. marts 2011

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
mod
Forsikringsaktieselskabet ALKA

Heidelberg Danmark A/S blev påført en støvskade i forbindelse med en gulvaf­slibning. Heidelberg havde tegnet en ”All Risk Property” forsikring i den danske filial af det tyske forsikringsselskab Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG. Den danske filial blev almindeligvis benævnt Gerling Danmark. I 2003 udbetalte Gerling Danmark på vegne af det tyske forsikringsselskab erstatning til Heidelberg, og Gerling Danmark anmodede senere sin advokat om at anlægge retssag om regres mod bl.a. Forsikringsaktieselskabet ALKA, som gulvafsliberen havde tegnet ansvarsfor­sikring hos. I stævningen, som blev indleveret i 2005, hed det, at sagen ”drejer sig om regres for udbedring af en støvskade, som sagsøger har dækket for sin forsik­ringstager, Heidelberg Danmark A/S”. I stævningen var sagsøgeren imidlertid ved en fejl angivet som Gerling Danmark A/S. Dette selskab, som var et datterselskab af det tyske forsikringsselskab, havde i en periode fungeret som agent og serviceselskab for det ty­ske forsikringsselskab, men var ophørt ved likvidation pr. 1. januar 2003. Efter sagens anlæg var det tyske forsikringsselskabs rettigheder og forpligtelser ved fusion overtaget af appellan­ten, HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.

For Højesteret var det hovedspørgsmålet, om partsbetegnelsen Gerling Dan­mark A/S under sagen for landsretten kunne ændres til HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. Landsretten havde ikke tilladt denne ændring af partsbetegnelsen og havde følgelig afvist Gerling Danmarks krav.

Højesteret bestemte, at partsbetegnelsen kunne ændres, og sagen blev hjemvist til landsretten til fortsat behandling. Højesteret udtalte, at ALKA fra sagens anlæg havde været bekendt med, at sagen angik et regreskrav fra skadelidtes forsikringsselskab, Gerling Danmark, som havde udbetalt erstatning til skadelidte. Den omstændighed, at skadelidtes forsikringsselskab ved en fejl var blevet angi­vet at være Gerling Danmark A/S, havde ikke haft nogen betydning for ALKAs procesførelse, og det fremgik i realiteten af stævningen, at sagen var anlagt af det Gerling-selskab, der havde udbetalt skadeserstatningen. Højesteret fandt, at ALKA under disse omstændigheder ikke burde kunne modsætte sig, at be­tegnelsen af sagsøger blev ændret fra Gerling Danmark A/S til HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-03-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk