Hop til indhold
Højesteret

Parkeringsafgift pålagt med rette 
12-01-2010 

Sag 110/2009


Kendelse afsagt den 12. januar 2010.


A
mod
Københavns Kommune


Parkeringsafgift pålagt med rette

A blev pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret i en særlig betalingszone uden synlig p-billet. Der blev foretaget udlæg i A´s bil for parkeringsafgiften på 510 kr.

Behørigt formanet afgav A for fogedretten forklaring om, at han lagde p-billetten i forruden, som han plejer. Da han kom tilbage til bilen, var hans GPS-holder faldet ned og havde taget billetten med sig i faldet. Parkeringsvagten forklarede i fogedretten, at hun følger den procedure, der er fastsat ved kontrol af biler.

Fogedretten, der fandt det godtgjort, at A havde en synlig p-billet i forruden, ophævede pantefogedudlægget. 

Højesteret udtalte, at Den Europæiske Menneskerettighedskommissions praksis skal retten ved behandlingen af sager om parkeringsaf­gift til det offentlige iagttage de retssikkerhedsgaran­tier, der i medfør af artikel 6 i Menneskerettighedskonventionen gælder for tiltalte i straffesa­ger, herunder reglen om uskyldsformodning i ar­tikel 6, stk. 2, og reglen i retsplejelovens § 863, om at en tiltalt ikke har pligt til at afgive forklaring.

Følgelig burde A ikke have været sandhedsformanet forud for, at han afgav forklaring for fogedretten, men denne fejl kunne ikke føre til hjemvisning af sagen til fornyet be­handling ved fogedret­ten, jf. retsplejelovens § 925.

Højesteret fastslog, at i et tilfælde som det foreliggende, hvor det er ubestridt, at parkeringsbilletten ikke var anbragt synligt i forruden på A´s bil i overens­stemmelse med reglen i bekendtgørelsen, må det påhvile A at bevise, at den lå på en sådan måde, at parkeringsvagten alligevel kunne se den ved kontrol i overensstemmelse med reglerne i vejledningen om udfær­digelse af parkeringsafgifter. Under henvisning til, at et sådant bevis ikke forelå, tiltrådte Højesteret, at afgiften var pålagt med rette. Højesteret bemærkede herved, at der efter bevisførel­sen ikke var grundlag for at antage, at parkeringsvagternes ar­bejdsfor­hold er tilrettelagt således, at de er til­skyndet til at udstede et vist større antal parkeringsafgifter.

Landsretten var nået til det samme resultat. 


  Læs hele kendelsen  

Til top Sidst opdateret: 12-01-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk