Hop til indhold
Højesteret

Påbud ikke ugyldigt 
18-09-2017 

Sag 6/2017
 

Dom afsagt den 18. september 2017

 

H. A. Plastas ApS
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet)

 

 

Natur- og Miljøklagenævnets påbud om retablering af forholdene ved to søer var gyldigt

Sagen angik gyldigheden af et påbud til H. A. Plastas om at retablere forholdene vedrørende to søer, således at søerne blev tilbageført til deres tilstand, før der i 2012 blev foretaget ændringer i søerne. På tidspunktet for ændringerne i 2012 opfyldte søerne de areal- og naturmæssige betingelser for at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages tilstandsændringer i en sø, der er omfattet af bestemmelsen.

Der var enighed om, at søerne oprindeligt blev etableret uden de fornødne tilladelser i henhold til vandløbsloven og planloven, og spørgsmålet i sagen var, om de manglende tilladelser til etablering af søerne og den omstændighed, at der ikke efterfølgende var truffet afgørelse om retlig lovliggørelse, medførte, at søerne alligevel ikke var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Højesteret bemærkede, at det fremgik af Natur- og Miljøklagenævnets påbud, at tilsynsmyndighedens adgang til at kræve fysisk lovliggørelse efter reglerne i vandløbsloven og planloven i 2012 var fortabt på grund af passivitet, fordi hverken tilsynsmyndigheden eller lodsejerne inden rimelig tid havde reageret mod de ulovligt etablerede søer på trods af deres viden herom.

Højesteret fandt, at der hverken i ordlyden af naturbeskyttelseslovens § 3 eller i forarbejderne til denne bestemmelse er holdepunkter for, at beskyttelsen i medfør af § 3 af en sø, der er etableret uden de fornødne tilladelser efter vandløbsloven og planloven, er betinget af, at der efterfølgende er truffet afgørelse om retlig lovliggørelse, når adgangen til at kræve fysisk lovliggørelse er fortabt som følge af passivitet.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk