Hop til indhold
Højesteret

Overvægt kunne ikke tillægges betydning ved fastsættelsen af erhvervsevnetab efter arbejdsulykke 
06-10-2009 

Sag 278/2007
 

Dom afsagt den 6. oktober 2009


A
mod
Ankestyrelsen


A faldt under sit arbejde som social- og sundhedshjælper ned ad en trappe og pådrog sig herved en skade i venstre balde og hofte. Ankestyrelsen lagde ved fastsættelsen af erhvervsevnetabet til grund, at A var betydelig overvægtig, men at dette ikke før skaden havde medført nedsættelse af hendes funktionsevne i arbejdet som social- og sundhedsassistent, og at der heller ikke var påvist følgelidelser til overvægten i tiden forud for arbejdsskaden. Ankestyrelsen fandt imidlertid, at der på grund af As overvægt var en formodning for, at hendes erhvervsmæssige funktion blev oplevet som nedsat i højere grad end forventeligt, og at en vægtreduktion antagelig ville kunne reducere smertetilstanden. Ankestyrelsen fastsatte på denne baggrund As erhvervsevnetab som følge af arbejdsulykken til 35 %. A anlagde herefter sag ved domstolene med påstand om forhøjelse af erhvervsevnetabet. Hun gjorde i den forbindelse gældende, at hendes overvægt ikke skulle tillægges betydning, og at hele hendes erhvervsevnetab således kunne henføres til ulykken.

Højesteret udtalte, at det som anført af Ankestyrelsen måtte lægges til grund, at As betydelige overvægt ikke før arbejdsskaden havde medført en nedsættelse af hendes funktionsevne i arbejdet som social- og sundhedsassistent, og at der heller ikke var påvist følgelidelser til overvægten i tiden forud for Arbejdsskaden. Højesteret udtalte endvidere, at der efter bevisførelsen ikke var holdepunkter for, at As overvægt uden arbejdsskaden under alle omstændigheder ville påvirke hendes erhvervsevne inden for en nærmere fremtid. Højesteret fandt derfor, at hele As erhvervsevnetab måtte anses for at være en følge af arbejdsskaden. Under henvisning til, at der ikke forelå oplysninger om, at der havde været opstillet en handlingsplan om vægttab med henblik på at begrænse følgerne af arbejdsskaden, og da det i øvrigt ikke var sandsynliggjort, at A havde haft mulighed for at tabe sig i et sådan omfang, at det kunne have ført til en begrænsning af følgerne, fandt Højesteret endvidere ikke grundlag for at fastslå, at A havde tilsidesat sin pligt til at begrænse følgerne af skaden. A havde derfor krav på at få erstattet sit samlede erhvervsevnetab som følge af skaden, herunder de øgede gener der måtte kunne tilskrives hendes overvægt. Da Ankestyrelsen ikke havde taget stilling til størrelsen af det samlede erhvervsevnetab, og da der ikke var enighed herom mellem parterne, hjemviste Højesteret sagen til fornyet administrativ behandling med henblik på fastsættelse af As samlede erhvervsevnetab.

 Højesteret ændrede hermed landsrettens dom.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk