Hop til indhold
Højesteret

Oversættelsesudgifter kunne kræves erstattet som sagsomkostninger 
28-04-2010 

Sag 458/2007
 

Dom afsagt den 26. april 2010.

 

Fixemer Logistics GmbH
mod
Pekaes SA

 

Udgifter til oversættelse af dokumenter med henblik på forkyndelse blev anset for at være sagsomkostninger, der kunne kræves erstattet af modparten

I en sag for Sø- og Handelsretten, hvor Fixemer Logistics GmbH havde adciteret det polske selskab Pekaes Multi-Spedytor Sp. z.o.o., udeblev det polske selskab, der var lovlig tilsagt. Sø- og Handelsretten afsagde herefter udeblivelsesdom og fastsatte sagens omkostninger. Den ansvarlige dommerfuldmægtig ved Sø- og Handelsretten var ikke forinden domsafsigelsen blevet gjort bekendt med Fixemer Logistics’ udgifter til oversættelse af stævningen til polsk samt legalisering heraf med henblik på forkyndelse. Der blev derfor ikke taget stilling hertil i dommen.

Fixemer Logistics ankede dommens afgørelse om sagsomkostninger. Selskabet gjorde gældende, at de uheldige omstændigheder, der havde ført til, at omkostningerne ikke var medtaget ved Sø- og Handelsrettens dom, ikke burde afskære dem fra at få dækket disse omkostninger, der havde været en nødvendig forudsætning for forkyndelsen, og som nærmest var af ekspeditionsmæssig karakter. Pekaes SA udtalte sig ikke under sagen.

Højesteret udtalte, at udgiften til oversættelse af en sags dokumenter er en sags­omkostning, der kan pålægges den tabende part i henhold til retsplejelovens regler herom. Oversættelserne til brug for sagen måtte endvidere anses for at have været nødven­dige med henblik på at foretage forkyndelse, hvorfor Fixemer Logistics havde krav på, at Pekaes SA som tabende part erstattede udgifterne som en del af det samlede omkostningsbeløb. Pekaes SA blev som tabende part tillige pålagt at betale sagsomkostninger for Højesteret, herunder udgifter til afklaring af de selskabsretlige forhold efter, at det polske selskab havde ændret navn til Pekaes SA.

Højesteret ændrede derved Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk