Hop til indhold
Højesteret

Opsætning af telefonaflytninger m.m. 
14-01-2011 

Sag 82/2010

Kendelse afsagt den fredag den 14. januar 2011.

Anklagemyndigheden
mod
Foranstaltning under efterforskning

Om betingelserne for opsætning af telefonaflytning m.m. af personer med tilknytning til Greenpeace under COP15 topmødet i december 2009 var opfyldt

I perioden den 7.-18. december 2009 blev FNs Klimakonference (COP 15) afholdt i København. Om aftenen den 17. december 2009 efter Greenpeaces aktion i Drabantsalen på Christiansborg gennemgik politiet aflytninger af 5 personer med central tilknytning til Greenpeace, der var tilladt opsat i slutningen af november/starten december. På baggrund af gennemgangen opsatte politiet i løbet af natten til den 18. december 2009 telefonaflytninger på yderligere 14 personer tilknyttet Greenpeace under henvisning til, at der var mistanke om, at disse personer – ligesom de første 5 personer – var med til at planlægge aktioner, der kunne indebære en overtrædelse af straffelovens § 193 (fremkaldelse af omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v.).

Højesteret bemærkede, at retsplejelovens § 781, stk. 1, nr. 1, ikke indeholder nærmere angivelser af kravene til mistankens styrke, men at det fremgår af betænkning nr. 1023/1984 om politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter side 97, at ikke enhver løs formodning er tilstrækkelig, og at mistan­ken skal være rimeligt og konkret begrundet i de foreliggende oplysninger.

Greenpeace udførte og planlagde under topmødet en række forskellige demonstrationer og aktioner for at synliggøre organisationens politiske budskaber. På baggrund af anklagemyndighedens gengivelse af de telefonsamtaler, der fremkom som led i aflytningen af de 5 centrale personer med tilknytning til Greenpeace, fandt et flertal blandt Højesterets dommere, at politiet havde haft grundlag for at antage, at Greenpeace ville foretage en eller flere aktioner i forbindelse med den amerikanske præsidents ankomst den 18. december 2009. Uanset om det måtte antages, at Greenpeaces intentioner var fredelige, kunne en aktion rettet mod Københavns Metro eller i eller omkring Københavns Lufthavn indebære en overtrædelse af straffelovens § 193.

Der forelå således en rimelig og konkret be­grundet mistanke om, at de personer med tilknytning til Greenpeace, som indgrebene vedrø­rte, ville begå en eller flere overtrædelser af straffelovens § 193 i forbindelse med klimatop­mødet COP 15 i København i december 2009. Mistankekravet i retsple­jelovens § 781, stk. 1, nr. 1, var herefter opfyldt. Da også de øvrige betingelser for telefonaflytningerne var til stede, stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse om godkendelse af telefonaflytningerne.

Læs hele kendelsen. 

 

Til top Sidst opdateret: 18-01-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk