Hop til indhold
Højesteret

Opsigelse med forkortet varsel ikke berettiget 
22-11-2017 

Sag 321/2016
 

Dom afsagt den 22. november 2017

 

Dansk Erhverv som mandatar for A A/S
mod
Kristelig Fagforening som mandatar for B

 

Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) ikke berettiget

B var i 2013 ansat hos A med en ugentlig arbejdstid på 32 timer. I to perioder i løbet af 2013 var hun deltidssygemeldt i forskelligt omfang, og i november 2013 blev hun opsagt med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2.

Spørgsmålet for Højesteret vedrørte, hvorledes de to perioder, hvor B var deltidssygemeldt, skulle medregnes ved opgørelsen af de 120 dages sygefravær efter funktionærlovens § 5, stk. 2, herunder navnlig, om søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage skulle indgå i opgørelsen.

Højesteret fandt bl.a., at der hverken efter ordlyden af eller formålet med funktionærlovens § 5, stk. 2, var fornødent grundlag for at fastslå, at der ved en deltidssygemelding kan medregnes en skønnet ”faktisk fraværstid” for søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage. Ved en deltids­sygemelding kan derfor alene det faktiske fravær medregnes i de 120 dage, uanset om syge­fraværet er placeret som hele fraværsdage eller som fravær en del af en eller flere ugentlige arbejdsdage.

Betingelserne for opsigelse med for­kortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2, var herefter ikke opfyldt.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk