Hop til indhold
Højesteret

Opsigelse af handicappet medarbejder 
11-08-2015 

Sag 104/2014
 

Dom afsagt den 11. august 2015

 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver som mandatar for Skibby Supermarked A/S
mod
HK/Danmark som mandatar for A

 

Arbejdsgiver havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse

A, der var ansat i et supermarked, fik konstateret leddegigt. Sygdommen medførte væsentlige funktionsbegrænsninger. A blev efter længere tids sygefravær opsagt efter 120-dages reglen.

Højesteret lagde til grund, at arbejdsgiveren vidste eller burde vide, at A led af en sygdom, der indebar et handicap, og at arbejdsgiveren derfor var forpligtet til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold til forskelsbehandlingsloven for at give A adgang til fortsat beskæftigelse.

Højesteret udtalte, at 120-dages reglen i funktionærloven ikke kan anvendes, hvis et sygefravær er en følge af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger efter forskelsbehandlingsloven. Da arbejdsgiveren ikke havde overholdt denne forpligtelse, og da det måtte lægges til grund, at A’s sygefravær kunne have været afværget helt eller delvist med sådanne foranstaltninger, var betingelserne for at anvende 120-dages reglen ikke opfyldt på opsigelsestidspunktet.

A blev herefter tilkendt erstatning for løntab samt en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, som efter en samlet vurdering blev fastsat til et beløb svarende til 9 måneders løn. Ved beregningen af løntabet skete der fradrag for sygedagpenge, som A havde modtaget efter udløbet af minimalerstatningsperioden.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk